Arkivet

Hur kunde det gå så illa?

Vid stora och komplexa händelser är det sällan en enskild faktor som är avgörande för hur utgången av händelsen blir. Något gick fel och på detta följde en rad olika omständigheter som tillsammans med historiken kring byggnaden medförde stora konsekvenser.

Förödelsen hos Polarbröd

Från liten brand till totalbrand

Polarbröds fabrik uppfördes 1976 och omfattade då 2 150 kvadratmeter. Sedan dess har verksamheten utvecklats, om- och tillbyggnader skett i olika etapper (11 – se tips och fakta).

Före branden omfattade anläggningen tre produktionslinjer, en avdelning för tillredning av smörgåsar och ett fryslager.

Ytan uppgick till 13 500 kvadratmeter. Den var fördelad på åtta olika brandceller, där sju av dem låg på mellan 600-700 kvadratmeter. Den åttonde utgjordes av en 9 350 kvadratmeter stor brandcell som inte var sprinklad (8).

Det fanns även ett antal av försäkringsgivaren tillåtna avsteg i det automatiska brandlarmet, bland annat ingen detektering av brand eller rök i svalbanorna samt under produktionstid frånkopplade rökdetektorer (5).

I de bygglov som berör Polarbröd har varje tillbyggnad behandlats var för sig och det saknas dokument som beskriver anläggningens brandskydd i sin helhet (12).

När en fastighet byggs om och till flera gånger och bygglov söks, finns en stor risk att helheten i brandskyddet missas.

Brandskyddsbeskrivningen måste förutom den tillbyggda delen, även behandla de delar som berör den befintliga byggnaden, exempelvis utrymning, brandceller och brandventilation (13).

Tillsyn av brandskyddet har skett regelbundet. Fram till 2004 genomfördes den vartannat år men sedan 2004 har tillsynsintervallerna glesats ut något. Sannolikt en effekt av att kommunen i högre grad har fått bestämma intervallen sedan lag om skydd mot olyckor tillkom 2004.

Vid tillsynerna har en genomgång av det systematiska brandskyddet genomförts i kombination med rundvandring och stickprov.

År 2000 syntes några anmärkningar vid tillsyn, men sedan dess har inga anmärkningar noterats. Senaste tillsynen genomfördes 2017 (14).

Runt om i Sverige finns i dag många liknande byggnader som Polarbröd i Älvsbyn. Allt fler stora och komplexa byggnader byggs, som fabriker, köpcentra och höga bostadshus.

Då vi redan i dag vet att det över en längre tid uppstår problem med brandskyddet, särskilt då byggnader förändras och skiftar verksamhet, kommer det bli allt mer viktigt att se till helheten.

Och kanske lite extra i de anläggningar som frekvent byter verksamhet, som industrihotell. Där kan snabbt den enes brist få stora konsekvenser för annans verksamhet.

Ska man sammanfatta lärdomarna från denna utredning, syns värdet i att fånga de små händelserna och tillbuden tidigt. De kan ge bra underlag för riskbedömningar och framtida åtgärder.

Andra lärdomar är:

  • Särskilt beakta helheten i ett brandskydd, då fastigheter byggs om eller till över tid. 
  • Att även godkända avsteg i brandskyddet kan få förödande konsekvenser.
  • Att automatisk vattensprinkler också är den enda brandtekniska installationen som, enligt bygglagstiftning, medger brandsektioner som är större än 5 000 kvadratmeter. I annat fall krävs att man analytiskt räknar fram motsvarande skydd.

Utöver den olycksutredning som denna artikel tar sin utgångspunkt från, finns även en insatsutredning gjord av Uppsala Brandförsvar.

TIPS OCH FAKTA

1 Systematisk incidentrapportering inom verksamheten.

2 Systematisk genomgång och analys av förekommande risker/tillbud i verksamheten.

3 Övervakningssystem som upptäcker och släcker brand på upptransporten.

4 Automatiskt brandlarm fanns och var utformat enligt SBF 110.

5 Var särskilt observant på effekterna som följer av godkända avsteg i automatlarmet, exempelvis att det inte fanns detektorer i svalbanan.

6 Släcksystem i svåråtkomliga delar, som svalbanan.

7 Automatisk vattensprinkler i produktionslokalen hade begränsat branden.

8 Att automatisk vattensprinkler också är den enda brandtekniska installationen som, enligt bygglagstiftning, medger brandsektioner som är större än 5 000 m². I annat fall krävs att man analytiskt räknar fram motsvarande skydd.

9 Flera ventilationssystem var sammanbundna och saknade brandsäkert spjäll, vilket sannolikt bidrog till en snabbare och mer omfattande brandspridning i inledningsskedet.

10 Utforma byggnaden så att omfattande brandspridning inom byggnaden begränsas. Exempelvis med brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller en kombination av dessa (BBR 19, avsnitt 5:56 Skydd mot omfattande brandspridning).

11 När fastigheter byggs om och till flera gånger finns en stor risk att helheten missas.

12 Brandskyddsbeskrivningen måste förutom den tillbyggda delen även behandla de delar som berör den befintliga byggnaden, exempelvis utrymning, brandsektionsstorlek, brandceller och brandventilation.

13 Den revidering av plan- och bygglagen som genomfördes 2011 ger myndigheten möjlighet att tidigt ta del av dokumentation som säkerställer att de tekniska egenskapskraven uppfylls och att helheten beaktas.

14 Scenariobaserad tillsyn utefter tillsynshandbokens sju steg skapar förutsättningar att hitta kritiska områden och föreslå åtgärder för att minska dem.