Nyhet

Fortsatt stöd till ledningssystem

Det statliga stödet till ledningssystemen fortsätter.

– Fortsättningsvis blir det inriktat mot mer konkret arbete, om utveckling av samverkan och ledning, säger Frida Ryberg, MSB.

18 räddningsledningssystem är på plats i landet. MSB:s projekt som stöttat utvecklingen av själva systemen är avslutat.

Men utvecklingsarbetet är inte klart ute i landet.

Därför prioriterar MSB ett fortsatt löpande stöd, pengar finns avsatta för tre år framåt.

Det innebär att många av de representanter från kommunal räddningstjänst som varit med och format modellen för ledningssystemen är fortsatt engagerade.

– Det är avgörande för att arbetet ska bli förankrat och användbart på ett bra sätt. Vi kommer också att fortsätta använda forskning och akademi, säger Frida Ryberg.

Det kommer också skrivas nya avtal med räddningstjänstorganisationer om tio regionala ledningsutvecklare.

– Det finns 18 räddningsledningssystem, men många av dem har nära samarbete med andra. Om vi klustrar dem blir det tio, och de får en regional ledningsutvecklare var.

Parallellt med satsningarna för att stötta räddningsledningssystemen kommer MSB också stötta arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap (ruhb).

I arbetet med räddningsledningssystem har man gått från hur de formas till hur man verkar i dem, hur verksamheten leds.

– Vi kommer även framöver att producera ett antal arbetssätt, alltså hjälp för hur man kan jobba. Riskbedömning är ett efterfrågat arbetssätt som kommer.

Andra stöd som tagits fram är larmhantering och ledning i tidigt skedet; för ledningsmöte, leda och delta.

– Arbetssättet för larmhantering är nytt för många, att man leder från en räddningscentral är inte något alla gjort tidigare.

Tillsammans med olika representanter kommer fler råd tas fram.

– Vi kommer att jobba med frågor som har med länsstyrelsens övertagande att göra, titta på samverkan med statlig räddningstjänst, och andra man ska samverka med på olycksplats som polisen och regionerna.

Kommer arbetet närmare skadeplats nu?

– Ja, både det och att leda i den övergripande ledningen. Det blir mer konkret nu, och för flera. Mycket är nog fortfarande för högre befäl, men även till viss del för styrkeledare.

Hur alla råd och arbetssätt ska utformas är inte klart.

– När det gäller området ledning av räddningstjänst under höjd beredskap finns det andra arbeten som sker parallellt som påverkar.

Vilka är de stora satsningarna framöver?

– Det är ledning av räddningstjänst under höjd beredskap och att ta fram arbetssätt om hur man kan jobba.

Frida Ryberg konstaterar att det finns ett stort behov av att de stöd som redan är framtagna blir kända och förverkligas.

– Räddningsledningssystem förändras. Det är inte så att det är stabilt och en pågående verksamhet som bara ska förvaltas, utveckling pågår. Fortsatt stöd är efterfrågat, speciellt efterfrågade är de regionala utvecklingsledarna.

MSB kommer också fortsätta med workshops, och myndigheten framhåller att delaktighet från berörda är viktigt, att det som görs förankras i räddningstjänst-Sverige.

Henrik Larsson, enhetschef för ledning och räddningstjänst under höjd beredskap, den enhet som ansvarar för arbetet, konstaterar att det arbete som genomförts inte varit möjligt utan det stöd och engagemang som kommit från kommunerna.

– Det är ett jättebra exempel på hur växelverkan mellan stat och kommun driver utvecklingen framåt. Och det här är ett långsiktigt åtagande från MSB. Jag tror inte vi varit så här resursstarka och kompetensmässigt bra för att driva frågorna tidigare. Och vi har myndighetsledningen bakom oss.

ELS-projektet – satsning över fem år