Reportage

Meningslöst om inte behov stöttas

Utbildningen måste utvecklas utifrån de behov räddningstjänsten har. Om inte behoven stöttas är utbildningen rätt meningslös.

Det konstaterar Petter Nelin, biträdande projektledare i MSBs översyn av utbildningen inom skydd mot olyckor.

Petter NelinMSB genomförde i november tre träffar i Umeå, Stockholm och Revinge där myndigheten informerade om sina tankar och deltagarna framförde sina önskemål. Totalt medverkade ett 40-tal representanter från räddningstjänster och branschen i övrigt.

Även om myndigheten för en kontinuerlig dialog med de som nyttjar utbildningen är det nyttigt med större träffar, anser Petter Nelin.

– Det är viktigt att testa aktörernas uppfattning. Jag uppfattar att de som kom var nöjda med att vi efterfrågade deras åsikter och vi var också mycket nöjda. Ofta har vi fokus på vad vi gör, nu fick också besked om vad mottagarna tycker. I huvudsak är de ganska nöjda med den utbildning vi har, MSB är bra på utbildning.

En viktig fråga för Petter Nelin under träffarna var den samlade synen på utbildning, att MSB och räddningstjänsterna har samma uppfattning om innehåll i kurser och mål för hela utbildningssystemet.

– Det är viktigt att vi når ut med information om tanken med systemet som ska stötta reformen om skydd mot olyckor. Exempelvis att man känner till systematiken med A-,B- och C-steg i vidareutbildningen.

Deltagarna framhöll närhet till utbildningsplats som en viktig parameter för framtida utbildning, och då framförallt när det gäller utbildning för räddningsinsats (Rib-utbildning) för deltidsbrandmän.

– Det hade MSB fångat upp redan när översynen tillsattes och frågan finns med i direktiven. Det måste säkerställas att den möter behovet av att grundutbilda deltidspersonal. Sen finns avvägningar för hur man tillgodoser det på bästa sätt. Räddningsinsats är en volymmässigt stor utbildning och det är viktigt att den fungerar. Ändrar vi förutsättningar, då gungar det till någon annanstans, säger Petter Nelin.

– För vidareutbildningen överlag behövs kontinuerlig utveckling. Och för fortbildningen är det viktigt att den fyller de luckor i utbildningen som räddningstjänsten inte kan få på annat sätt.

För den tvååriga SMO-utbildningen (skydd mot olyckor) har gjorts bedömningen att den i allt väsentligt ska bedrivas ungefär som i dag, eventuella behov av förändringar kan genomföras i det löpande utvecklingsarbetet.

I utbildningsöversyn har möten med en rad organisationer genomförts. Nu handlar det om slutanalys och skrivande. I januari ska översynens förslag överlämnas till Cecilia Looström, avdelningschef för utbildning och beredskap på MSB.