Nyhet

"Självslocknande cigaretter kan rädda 10-15 liv"

Kravet på självslocknande cigaretter kan vara verkligt i höst.

– Det kan rädda 10-15 liv per år, säger Patrik Perbeck, MSB.

EU-kommissionen har beslutat att efter 17 november får bara självslocknande cigaretter säljas. Det finns dock vissa frågetecken än, exempelvis om det ska tillåtas en övergångsperiod för att leva upp till kravet.

– Nu är vi nära genomförandet, och det finns en standard för hur självslocknande cigaretter ska testas. Det handlar om att höja den allmänna säkerheten för produkten, säger Patrik Perbeck, enhetschef för brandskydd och brandfarlig vara.

Rökning i någon form brukar årligen vara orsak till cirka en tredjedel av alla dödsbränder. I fjol dog 122 personer i bränder.

Samtliga bränder som orsakades av rökning kommer inte att elimineras med krav på självslocknande cigaretter.

– Flera parametrar spelar in. En cigarett kan hinna antända något innan den självslocknar. Kravet på tillverkarna är att minst 75 procent av det parti som testas ska slockna innan hela cigaretten brunnit ut.

Men på MSB anser man det rimligt att bränder orsakade av rökning minskar med en tredjedel, vilket skulle kunna innebär att 10-15 färre döda i bränder.

Finland har gått före övriga EU-länder och redan infört krav på självslocknande cigaretter. Sedan tidigare finns även kravet i Kanada, Australien och de flesta delstaterna i USA.

I arbetet med den nationella strategin, som har visionen noll döda i bränder, är tekniska lösningar ett av arbetsområdena.

På Förebyggandekonferensen framhöll Perbeck att det allra viktigaste var att publiken framför honom tror på arbetet.

– Det finns en tydlig politisk vilja, vi har de förutsättningar som behövs. Men det är viktigt att vi agerar samordnat, vi måste fråga oss vad jag och min organisation kan göra för att nå visionen. Vi måste tro på det, för ingen annan kommer att göra jobbet åt oss.

Högre medvetenhet hos allmänheten hur man agerar vid brand och att antalet fungerande brandvarnare och annan brandskyddsutrustning ökar ska indikera att arbetet går åt rätt håll.

För att nå målet att antalet döda i bränder 2020 har minskat med en tredjedel finns fyra strategiska områden:

Kunskap och kommunikation

– I Storbritannien har man jobbat med nationella informationsinsatser och genomtänkta budskap i 30 år. Där dog 550 personer i bränder 1981, 2007 var siffran nere i 193. Det är ett fantastiskt resultat efter långsiktigt och strategiskt arbete. Vi behöver arbeta på ett liknande sätt, sa Perbeck.

Det handlar också om brandskyddsutbildning som riktas mot yrkesgrupper, mot nyanlända invandrare och som på sikt bör bli obligatoriskt i grundskolan.

Tekniska lösningar

Självslocknande cigaretter, brandvarnare, brandskydd i lös inredning. För de som har svårare att agera själva kan det behövas spisvakt, mobil sprinkler med mera.

Lokal samverkan

Riskmönster, fastighetsägarens roll och ansvar, identifiera särskilt utsatta medborgare med mera. Nyckeln är lokalt samarbete.

Utvärderingsprogram

– Vi vet mycket om branden, om tekniken. Men det behövs mer tvärvetenskaplig kunskap, mer om sociala faktorers påverkan. Vi måste veta om vi gör rätt saker och inrikta åtgärderna mot de som bäst behöver dem.