Nyhet

Investeringar krävs för långsiktighet

MBSs budget för själva utbildningen ligger på drygt 200 miljoner. I huvudsak klaras den, beläggningen på utbildningarna är bra. Det som dragits med underskott är internaten.

Investeringar i övningsanordningar behövs, nivån är beroende av hur den framtida utbildningen ska bedrivas.

Av ekonomiska skäl har myndigheten i år tagit hem sex av de 13 Rib-utbildningar (deltidsbrandmän) som legat på externa utbildningsleverantörer, vilket ger ett tillskott.
Samtidigt har de externa höjt priserna vilket innebär ökade kostnader med omkring 300 000 per kurs, men ekonomin beräknas ändå bli bättre 2015.
– Problemet är den långsiktiga hållbarheten för att tillgodose kundernas behov. För den krävs investeringar, och det kostar, säger Lars-Erik Englund, controller på avdelningen för utbildning och beredskap.

Hur stora investeringar behövs?
– Vi investerade 10 miljoner 2014, bland annat håller Sandö på att byta ut sin fordonspark. Men vi skulle behöva öka nivån väsentligt några år innan det kan plana ut. Investeringsnivån är dock beroende av hur den framtida utbildningen kommer att bedrivas och vilka olika typer av utbildningsanordningar som därmed behövs.

När MSB bildades minskades anslaget med 150 miljoner, jämfört med vad de tre tidigare myndigheterna haft tillsammans. 60 av de miljonerna drabbade utbildningen.

Några år senare ändrades inriktningen för tjänsteexporten, bland annat efter kritik från annan utbildare. Det handlade om utländska räddningstjänster som köpte tjänster i Revinge.

Tjänsteexporten utgörs nu i huvudsak av EU-kurser och har minskat med 70 procent sedan 2010.

Samtidigt ger de kurserna större intäkter än de avgiftsbelagda säljkurser Revinge och Sandö har och ger bättre beläggning för internatverksamheten.

Drygt 90 procent av utbildningen på skolorna är anslagskurser, i huvudsak grund- och vidareutbildning inom området skydd mot olyckor som är avgiftsfri.

För att klara en krympande ekonomi görs flera översyner som ser på möjligheten att slå ihop och effektivisera verksamheter.

Förutom utbildningen gäller det exempelvis  utveckling av förmågan att agera samordnat vid händelser för MBSs nationella och internationella beredskap, samordning av personalfunktion för egna anställda och den för internationella insatser samt eventuell sammanslagning av avdelningarna för utveckling och lärande och risk- och sårbarhetsreducerande arbete.
En konsekvens av minskade ekonomiska ramar är att MSB inte längre finansierar 14 regionala samordnare av olycksutredningar.

Relaterat