Erfarenhet

Växla upp snabbt – stärk ledningskapaciteten

Sommaren inleddes med torka och bränder i skog och mark. Senare var det storm och skyfall som stod för problematiken.

De senaste åren har gett oss en vink om vad som väntar.

Till detta skall läggas krig i Ukraina, planering för Natomedlemskap och höjd beredskap. Därtill hot om terror- och hackerattacker.

Allt var för sig är en utmaning och alla kan snabbt leda till stora komplexa eller flera samtidiga händelser.

Erfarenheterna efter skogsbrandsomrarna 2014 och 2018 ledde fram till ny föreskrift, ledning av kommunal räddningstjänst och handbok om enhetligt ledningssystem (ELS).

Syftet var att förbättra räddningstjänsternas förmåga att hantera stora, komplexa händelser och flera samtidiga. Efter att den nya föreskriften började gälla 2022 har nya ledningssystem byggts upp i Sverige.

Hur väl har de fungerat hittills och finns det områden och lärdomar som vi kan lyfta fram ytterligare?

Olycksutredningar som berör området ledningssystem, ledningscentraler och stabsarbete börjar komma in till MSB, även om de inte är många.

Några exempel är från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän i samband med flertalet omfattande händelser i Trollhättan under en kort period, från Räddningstjänsten Blekinge där flera skogsbränder härjade under ett enskilt dygn, från Brandförsvaret i Uppsala om brand i returpapperscentralen, liksom utredning efter explosion och brand i flerbostadshus i Göteborg.

Utöver dessa har jag gått igenom några av de utredningar jag själv varit involverad i och där jag vet att området berörts på något sätt.
Jag fastnade för fyra av dem och tillsammans med dem från Mitt Bohuslän, Blekinge, Uppsala och Göteborg försökte jag fånga de övergripande lärdomarna.

Bland lärdomarna syns övergripande värdet av att tidigt sätta en händelse i ett sammanhang och stärka upp lednings-​kapaciteten. Att börja agera ​istället för att reagera och parera.

Det förutsätter en aktiv systemledning som har koll på omvärldsläget och proaktivt gör justeringar i systemet för att möta omvärldsläget för stunden.

Detta kan kompletteras med tidigt initialt stöd till en enskild insats i syfte att duka upp för ankommande räddningsresurser.

I exempelvis utredningen från Hästveda noteras att när stabsresurserna väl etablerades på plats, syntes också en tydlig påverkan på skadeutvecklingen.

I samma utredning konstateras att med ett tidigare aktivt insatsstöd från ledningscentralen, skulle möjligheterna att rädda byggnad varit större.

I utredningen trafikolycka Tranarpsbron skedde just detta, att man från ledningscentralen tidigt styrde resurser på respektive sida om bron i syfte att initialt stödja insatsen.

I Tjugofyra7 nummer 52 från december 2021 med rubriken ”Inte bara en olycka” beskrivs en lastbilsolycka, vilken också belyser värdet av att tidigt sätta en olycka i ett sammanhang.

I utredningen rörande Trollhättan lyfts behovet av att snabbt kunna växla upp i ledningscentralen, exempelvis genom uppbyggnad av stab och samverkan med andra ledningssystem i kombination med teknik som stödjer en gemensam lägesbild.

I Blekinge noteras i princip samma sak, värdet av att tidigt kunna växla upp i ledningscentralen.

I Uppsala syns också värdet av att få igång stabsarbetet tidigt i kombination med teknik för gemensam lägesbild.

I Göteborg finns flera systemrelaterade erfarenheter, bland annat vikten av gemensam lägesbild och möjligheten att expandera systemledningen, exempelvis med stabsuppbyggnad.

Rent allmänt konstateras att med en god omvärldsbevakning, det vill säga när vädervarningar påkallar eller andra inspel till våra system signalerar om ett tänkbart problem, bör man agera proaktivt.

Ett exempel är vid ett snöoväder i Halmstad, då stabsarbetet kom igång tidigt. Eller i rapport om systemledning Halland där två olika händelser jämfördes med varandra och det stod klart att det fanns ett stort värde att tidigt och proaktivt stötta upp med ledningsstöd till enskild skadeplats.

Även vid PDV-händelsen i Vetlanda där en man knivskadade sju personer finns beröringspunkter med att tidigt sätta en händelse i ett sammanhang och värdet av stabsarbete jämte möjligheter till en bra och gemensam lägesbild.

Det vore intressant om fler räddningstjänster framöver börjar göra olycksutredningar med fokus på just ledningscentraler och ledningssystem.

Lärdomar från insatser

 • 2022, flera omfattande händelser, Trollhättan
 • 2022, flera skogsbränder, Västra Blekinge
 • 2022, brand i returpapperscentral, Uppsala
 • 2021, explosion flerbostadshus, Göteborg
 • 2021, vädervarning snöoväder, Halmstad
 • 2019, skogsbrand, Åbuamosse, Hästveda
 • 2017, jämförelse två industribränder, Halland
 • 2013, större trafikolycka, Tranarpsbron

Några råd

För ledningscentraler och den övergripande ledningen att tänka på:

 • Tidigt sätta händelsen i ett sammanhang.
 • Tidigt och Initialt stödja enskild insats (duka upp).
 • Tidigt växla upp ledningskapaciteten.
 • Bra teknik som stödjer gemensam lägesbild.
 • Aktivt omvärldsanalysarbete.
 • Agera proaktivt (våga och tillåtas tänka utanför boxen).