Nyhet

Satsning på skyddsrum och räddningstjänst

100 miljoner extra för att upprusta skyddsrum.

40 miljoner extra för att stärka kommunal räddningstjänst.

Det var några av beskeden i regeringens budgetförslag.

I budgetförslaget som presenterades 20 september anges en ökning av MSB:s förvaltningsanslag med cirka 235 miljoner och anslaget för krisberedskap och totalförsvar (anslag 2:4) med cirka 355 miljoner.

En stor del av satsningarna är bidrag till andra aktörer för att stärka samhällets samlade förmåga.

Satsning på civilplikt och förslag till satsning på försörjningsberedskap har presenterats tidigare.

I tidigare totalförsvarsbeslut hade en förstärkning med 80 miljoner aviserats till befolkningsskydd och räddningstjänst för 2024.
Nu föreslås ytterligare 40 miljoner till MSB för att stärka räddningstjänstens förmåga att agera under höjd beredskap och krig.
En satsning på befintliga skyddsrum anses angelägen och därför föreslås ett tillskott på 100 miljoner.

För att öka förmågan att förebygga och hantera it-incidenter föreslås en ökning med 20 miljoner. Regeringen konstaterar att en viss utveckling skett av verksamheten inom det nationella cybersäkerhetscentret, men att den inte motsvarar de krav som omvärldsutvecklingen ställer på centrets verksamhet.

MSB:s förvaltningsanslag för 2024 föreslås till drygt 1,7 miljarder.

Från höständringsbudgeten för 2023 noteras att MSB:s ram för att bemyndiga förebyggande åtgärder mot naturolyckor ökas med 60 miljoner per år och potten för att ersätta räddningstjänst vid större händelser som låg på 27,5 miljoner höjs med 10 miljoner.