Erfarenhet

Balkongbrand spreds till vind

Räddningstjänsten larmades klockan 21.33  om brand på en balkong till ett tvåvånings flerfamiljshus.

Den närmast stationerade styrkan hade just avslutat en insats vid en trafikolycka och körsträckan till brandplatsen uppgick därför till cirka 25 kilometer. Vid den försenade ankomsten var de boende i de flesta av lägenheterna i huset redan evakuerade.

Balkongbranden från ovan.Två sammanbyggda balkonger på övervåningen var helt övertända. Ett gemensamt utstickande tak över de två balkongerna hade fångat upp lågorna och spridit dem till vinden och yttertaket.

Branden hade också hunnit sprida sig in i vardagsrummen till två av lägenheterna på övervåningen. Ett försök att begränsa vindsbranden med en skärsläckare hade ingen effekt.

När förstärkning anlände delades insatsen upp i tre sektorer:

  1. Från entrésidan:  de två drabbade lägenheterna
  2. Från baksidan:  utvändig släckning av balkongerna
  3. Vindsbranden via hävare och bärbara stegar

 

skiss över brandförloppHusets ytterväggar var av trä med utvändig beklädnad av tegel. Invändigt var de skyddade med gipsplattor. Avskiljningen mellan översta våningen och vinden utgjordes av ett betongbjälklag. Ovanpå detta fanns ett fackverk med takstolar av trä.

Över takstolarna täcktes hela takytan med ca 5 millimeter tjocka plastskivor vilka starkt bidrog till den snabba brandspridningen Över plastskivorna var bärläkt monterad vilka bar upp takteglet.

Samtliga lägenheter var utrustade med brandvarnare.

En av de båda brandskadade lägenheterna på andra våningen hade stått obebodd i flera veckor.

I vardagsrummet fanns många djupa brännmärken. Men dessa bedömdes ha uppstått då ett par mjuka soffor antändes av strålningsvärmen från  branden ute på balkongen.

De båda balkongerna uppvisade också mycket djupgående brandskador. I stort sett alla delar i träkonstruktionen var bortbrända.

På balkonggolvet strax utanför fönstret till den andra lägenheten påträffades rester av en större blomkruka. Den hade av allt att döma varit fylld med jord och leka-kulor.

En hypotes är att branden har uppstått då någon fimpat en cigarett i jorden i blomkrukan.

Branden har uppenbarligen startat ute på balkongerna av trä. Brandgaser har ansamlats under det gemensamma taket.

När gaserna antändes sprängdes rutorna till de båda lägenheterna och branden spred sig in i dem. Branden spred sig också upp till vinden via strömning av brinnande brandgaser.

Då brandcellsindelning saknades övertändes det brännbara utrymmet snabbt.

Artikeln bygger på en en rapport av Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo.

Erfarenheter

  • Problemet med snabb spridning av en utvändig brand in under ett utstickande tak till ett svåråtkomligt vindsutrymme återkommer allt oftare i brandutredarnas rapporter. Vad kan vi göra för att hindra förloppet eller begränsa skadorna?
  • Parvisa balkonger med gemensam takyta som täcker fönster till två skilda lägenheter möjliggör brandspridning mellan lägenheterna snabbare än vad BBR:s regelverk anger (E160).
  • Brandpersonalens kunskap om olika byggnadskonstruktioner behöver uppgraderas. Här dröjde det en god stund innan man kunde konstatera att byggnadens vindsbjälklag utgjordes av betong med bärighet större än R30.
  • Vid en takbrand är det stor risk för nedfallande byggnadsdelar. Avspärrningar måste anordnas i ett tidigt skede för att undvika att de boende utsätter sig för fara då de vill rädda sina ägodelar.