Nyhet

Stort sug efter samhällsviktig lista

Vilka viktiga samhällsfunktioner behövs för att Sverige ska fungera?

Svaret finns i en uppdaterad lista med 59 funktioner, som ska ligga till grund för att stärka samhällets beredskap.

– Jag vet att listan är efterlängtad, säger Fredrik Stany, enhetschef på MSB.

Vilka samhällsfunktioner som är viktiga blev en aktuell fråga under pandemin.
2021 tog MSB, i samråd med offentliga aktörer, fram en lista på 56 viktiga samhällsfunktioner som skulle vara utgångspunkt vid identifiering av samhällsviktig verksamhet. Syftet var att underlätta prioritering av de samhällsviktiga verksamheterna.
– Men 2021 fanns inte beredskapsstrukturen på plats, så sedan förra hösten har vi jobbat med den nya listan tillsammans med sektorsansvariga myndigheter och civilområdesansvariga länsstyrelser, berättar Fredrik Stany, enhetschef för försörjningsberedskap på MSB.

59 viktiga samhällsfunktioner har identifierats, nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet i såväl fred som kris och krig. Bland annat handlar det om livsmedelstillverkning, räddningstjänst, läkemedelsförsörjning samt tillsyn av barn och elever.

Målet har också varit att hitta en huvudsaklig hemvist för de viktiga samhällsfunktionerna i någon av beredskapssektorerna, i syfte att skapa en tydlighet för den civila beredskapsplaneringen. Var de viktiga samhällsfunktionerna har sin huvudsakliga hemvist kan man nu se i den uppdaterade listan.

19 av de viktiga samhällsfunktionerna har dock inte en huvudsaklig hemvist i sektorstrukturen. Bland annat finns det ingen beredskapsmyndighet som ansvarar för allmänna val, handel och industri.
– Detta är något som vi tillsammans med vår uppdragsgivare behöver titta vidare på, säger Fredrik Stany.

Den uppdaterade listan utgör grunden för att identifiera samhällsviktig verksamhet och är en utgångspunkt för samtliga aktörer i beredskapssystemet när det gäller beredskapsplanering; samverkan och samordning med och mellan aktörer; rapportering av lägesbilder och prioritering av resurser vid händelser. Målet är att viktiga samhällsfunktioner ska upprätthållas för att på så vis stärka samhällets beredskap.

Arbetet med viktiga samhällsfunktioner knyter an till uppgifter som är beskrivna i flera lagar och förordningar, bland annat Förordningen om statliga myndigheters beredskap och Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Förutom sektorsansvariga myndigheter har MSB samverkat brett med andra beredskapsmyndigheter och myndigheter utanför beredskapssystemet.

Målgrupp för listan är statliga myndigheter, kommuner, regioner samt övriga aktörer, såsom berörda näringsidkare och frivilligorganisationer.
– Listan över viktiga samhällsfunktioner har stor acceptans hos aktörerna som anser att den tydliggör arbetet med samhällsviktig verksamhet och kommer att bidra till utvecklingen av samhällets beredskap.

Fredrik Stany tillägger att utgångspunkten är att ingen av de viktiga samhällsfunktionerna är viktigare än någon annan.
– Listan innebär ingen vägledning för prioritering mellan olika viktiga samhällsfunktioner eller typer av samhällsviktiga verksamheter. En prioritering måste anpassas till varje specifik situation.

Listan över viktiga samhällsfunktioner hittas på
msb.se under publikationer.

Beredskapssektorer

  • 60 statliga myndigheter har placerats i tio beredskapsområden där en myndighet har ansvar för varje sektor.
  • Sektorerna är: ekonomisk säkerhet; elektroniska kommunikationer och post; energiförsörjning; finansiella tjänster; försörjning av grunddata; hälsa, sjukvård och omsorg; livsmedelsförsörjning och dricksvatten; ordning och säkerhet; räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen; transporter.

Viktiga samhällsfunktioner

  • Samhället måste fungera även vid olyckor, kriser och krig. För att kunna säkerställa samhällets funktionalitet oavsett störning behöver viktiga samhällsfunktioner kunna upprätthållas.
  • En viktig samhällsfunktion är nödvändig för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Dessa funktioner upprätthålls och säkerställs
    av samhällsviktiga verksamheter.