Nyhet

Centraliserad krisledning kan fungera bra

– Forskningen har kanske avskrivit centraliserad respons på en kris för tidigt. Det säger Edward Deverell, forskare vid Försvarshögskolan, som studerat hur olika organisationer anpassar sig till utmaningar i kris.

De tre organisationer och händelser som studerats – samtliga inträffade 2001 – är TV4 och terrorattacken 11 september, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och mjältbrandsbreven samt en kabelbrand i en tunnel som drabbade dåvarande Birka Energi.

TV4 och 11 september är exempel på vad Edward Deverell kallar en helt anpassningsbar organisation. En flexibel organisation som snabbt kunde ställa om.
– TV4 hade en planering och kunde följa en plan för omställning. De hade en liten effektiv ledningsgrupp med VD i spetsen, ett starkt hierarkiskt och accepterat ledarskap, säger Edward Deverell.
De korta beslutsvägarna gjorde att TV4 hanterade händelsen mycket bättre än SVT.

Mjältbrandsbreven dök upp i USA men rädslan spred sig över hela världen. FOI, en expertorganisation som ger råd under normala förhållanden, blev nästan belägrad av medial uppmärksamhet och tvingades ställa om till en annan typ av organisation. Det visades sig inte helt lätt.
– FOI och mjältbrandsbreven är ett exempel på vad jag kallar en decentraliserad krishantering med en delvis anpassningsbar organisation. En demokratisk expertkultur hindrade genomförandet av en strategiomläggning.

FOI hade vad en avdelningschef beskrev som ett reflekterande och diskuterande ledarskap. En expertkultur med självständiga enheter som gjorde dem mindre förändringsbenägna i en krissituation.
– Alla inblandade som ville fick ansluta sig till ledningsgruppen vilket gjorde att den blev för stor. FOI hade ingen plan och gjorde allting väldigt improviserat.

Även Birka Energi hade en mer decentraliserad organisation men som Edward Deverell karaktäriserar som en icke anpassningsbar organisation.
– Birka Energi hade en organisation med rutiner för hur man ska lösa tekniska problem och jobbar utifrån det när krisen inträffar. Man ställde inte om till en mer strategisk och kommunicerande krisorganisation.
– Självklart är det viktigt att elavbrottet löses men samtidigt finns andra utmaningar som behöver mötas. Framförallt att viktiga partners, kunder och medborgare ska få sina behov tillgodosedda. Ibland kan det vara bra att få uppdateringar även om inte uppdateringarna innehåller någon ny information.

I de här tre fallen var det alltså TV4s hierarkiska organisation som klarade omställningen till en krisorganisation bäst.
– Beroende på sammanhang och den organisation som hanterar krisen kan en centraliserad respons fungera bra. Det är svårt för en centraliserad organisation att vid en kris ställa om till något decentraliserat, säger Edward Deverell.