Nyhet

MSB tar Pajala till regeringen

MSB går till regeringen för att tvinga Pajala kommun att återinrätta deltidsstyrkan i Korpilombolo.

Pajala antog 2008 ett handlingsprogram som bland annat innebar att deltidsstyrkan i Korpilombolo ersattes av ett brandvärn som bygger på frivillighet. Förändringen godkändes av länsstyrelsen, men inte av MSB som på eget initiativ tog upp fallet.

Enligt MSB uppfylls inte kraven i Lagen om skydd mot olyckor som säger att hela landet ska ha ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor.

Huvudinvändningen är att avståndet från Korpilombolo till närmaste deltidsstyrkan i Pajala är för stort. 48 kilometer mot genomsnittet på 3,5 kilometer för jämförbara orter i övriga landet. Närmaste förstärkning finns 66 kilometer bort i Överkalix vilket är nästan dubbelt så långt bort som genomsnittet.

MSB bedömer att det tar 40-50 minuter innan deltidskåren i Pajala kan starta en insats i Korpilombolo och den fördröjningen leder till en omfattande eller mycket omfattade skadeutveckling för de flesta typer av olyckor.

Förutom inrättandet av värnet har kommunen som kompensation för den nedlagda deltidsstyrkan sprinklat äldreboendet i Korpilombolo och skaffat ett snabbgående fordon som utgår från Pajala.

Det här räcker inte anser MSB som i sin framställan till regeringen ger tre alternativ:

1) Ett grundalternativ med en deltidsstyrka på ett befäl och tre brandmän

2) Deltidsstyrka med ett befäl och två brandmän plus att kommunen vidtar andra åtgärder som att utbilda enskilda eller att komplettera med ett brandvärn

3) Deltidsstyrka med ett befäl och en brandman där befälet är en så kallad förstainsatsperson (FIP) plus de kompletterande åtgärder som föreslås i alternativ två.