Nyhet

Prislapp på civilt försvar

Så mycket civilt försvar får vi för 10, 15 eller 20 miljarder om året.

Det redovisar MSB i en rapport till regeringen.

Uppdraget var att föreslå prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret under kommande försvarsbeslutsperiod 2025-2030.

Utgångspunkten för att ta fram tre ekonomiska nivåer var en bedömning av vilka medel som avsatts för civilt försvar 2025 enligt tidigare beslut, samt slutsatserna i den redovisning av ekonomiska behov som MSB presenterade i rapporten ”Civilt försvar mot 2030”.

Slutredovisningen i den rapporten innehöll förslag på åtgärder för 27 miljarder per år för 2026-2030, men det konstaterades att de verkliga behoven sannolikt skulle betyda högre kostnader.

I arbetet med den nu publicerade rapporten ”Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret” fick MSB synpunkter från andra medverkande myndigheter, totalt cirka 200 åtgärder för en summa på runt 32 miljarder om året.

I den aktuella rapporten till regeringen har man valt 10, 15 och 20 miljarder som de tre nivåerna, och exemplifierar hur mycket civilt försvar vi får för det. Mer pengar ökar uthålligheten.

Det konstateras att nivå tre, 20 miljarder om året, inte ska uppfattas som ett fullständigt förslag där samtliga delar av behoven för civilt försvar uppfylls, utan samtliga nivåer innebär en prioritering av tidigare lämnade förslag på åtgärder.

Arbetet med rapporten har skett i samverkan med övriga beredskapsmyndigheter, framförallt de sektorsansvariga, med civilområdesansvariga länsstyrelser och Försvarsmakten.

Civilt-forsvar-tre-nivoer.jpg

Nivå 1
10 miljarder/år

  • Fokuserar på förmåga på kort sikt och innebär att mycket stora brister kvarstår i förmågan att kunna uppnå målet för civilt försvar.
  • Prioriterat är de åtgärder som bedöms snabbast förbättra förutsättningarna för att Sverige ska kunna hantera de inledande konsekvenserna av ett väpnat angrepp..
  • Föreslås att medel avsätts årligen för investeringar i syfte att stärka robustheten i prioriterade viktiga samhällsfunktioner, främst de som bidrar till det militära försvarets förmåga samt ökar förmågan att skydda civilbefolkningen. Vissa begränsade medel för att bygga upp en modern försörjningsberedskap.

Nivå 2
15 miljarder/år

  • Alla prioriterade åtgärder i nivå 1 skalas upp ytterligare.
  • Dessutom prioriteras åtgärder som bedöms säkerställa viss uthållighet i ett mer utdraget förlopp, utöver att kunna hantera de inledande konsekvenserna av ett väpnat angrepp.
  • Ökad takt och ambitionsnivå i uppbyggandet av försörjningsberedskap.

Nivå 3
20 miljarder/år

  • Förutom alla åtgärder i nivå 1 och 2 prioriteras en längre uthållighet över tid, både inom försörjning av det civila försvaret och för det civila samhället i stort.
  • En del brister i förmågan att kunna uppnå målet för civilt försvar kvarstår.
  • Kostnaderna omfattas av en högre grad av osäkerhet än övriga nivåer, särskilt för åtgärder som skalas upp i kostnad.