Erfarenhet

Två brandmän skadades – gräsbranden tog nio byggnader

En eftermiddag i maj larmades räddningstjänsten i Härjedalen ut till en brand i terräng.

En brand som redan innan räddningstjänsten kom till platsen hade spridit sig vidare till flera byggnader.

När insatsen avslutades konstaterades att nio byggnader, varav tre bostadshus, var nedbrunna och två brandmän skadats under insatsen.

Det är maj och i Härjedalen är vädret fint, gräset torrt, luftfuktigheten låg och brandrisken i gräs mycket hög.

SMHI har gått ut med varning för gräsbrand den aktuella dagen samt dagarna innan. Varningarna lyder ”stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs samt att stor försiktighet bör iakttagas vid eldning utomhus”.

Något eldningsförbud har dock inte utfärdats för området.

På en fastighet genomförs eldning av löv och gräs i en tunna. Tunnan ska ha varit placerad omkring 20 meter från närmaste byggnad. Branden sprider sig från tunnan vidare i det torra fjolårsgräset till intilliggande byggnader.

Vid kvart i fyra på eftermiddagen larmas räddningstjänsten om kraftig brand i gräs med snabb spridning. Närmaste brandstation finns drygt 18 kilometer österut och närmaste insatsledare 84 kilometer österut.

Under framkörning kompletteras uppgifterna med att branden spridit sig till en ladugårdsbyggnad, men att inga djur finns i denna.

När första styrkan med två fordon och fyra personer kommer till platsen, syns kraftig svart rök och brand i minst fyra byggnader och i terräng.

De första två enheterna delar upp sig och påbörjar släckinsats mot två olika byggnader med två personer på respektive byggnad.

Ytterligare räddningsresurser förstärker, med motsvarande 57, 60 och 87 kilometer körväg till platsen. Dessa styrkor anländer vartefter och framåt tio på kvällen, cirka sex timmar senare, har man fått kontroll på branden.
Branden omfattar då ytterligare två fastigheter och flertalet byggnader.

Totalt konstateras nio nedbrunna byggnader varav tre var bostäder. Ett bostadshus, ett gårdshus och två ladugårdsbyggnader räddas.

Under släckningsarbetet har två brandmän skadats, bägge från första styrkan. En av rökskador och en av brännskador.

I den olycksutredning som Räddningstjänsten Jämtland genomfört läggs fokus på de skadade brandmännen.

Hos den rökskadade anses långvarig exponering (sex timmar) i rökig miljö vara orsaken. Ingen form av andningsskydd användes under insatsen.

I brännskadefallet anses exponering av strålningsvärme i drygt 15 minuter vara orsaken till lättare brännskador på höger sida av kroppen. Detta trots att larmställ, underställ, hjälm, huva under och över hjälmen hade använts. Larmstället påvisade efter insatsen att den påverkats av värme på höger sida.

Lärdomarna utgörs i huvudsak av att fortsätta utveckla arbetet inom konceptet ”friska brandmän” samt att samtliga brandmän ska utrustas med andningsskydd i form av filtrerande halvmask.

Och att revidera nuvarande utbildningsmaterial med rådet att använda andningsskydd oftare och beakta riskerna med strålningsvärme.

Som skribent noterar jag riskerna med eldning av olika slag i kombination med torr väderlek, låg luftfuktighet och hög brandrisk. Till detta även riskerna med att inte ha röjt bort gräs och annat brännbart intill byggnader, vilket skulle ha minskat risken för brandspridning dit.
Insatsen försvårades av den i sammanhanget lilla första styrkan i kombination med långa framkörningstider för såväl insatsledande befäl som förstärkande styrkor.

Här syns även värdet av att i den övergripande ledningen tidigt sätta en händelse i ett sammanhang, redan vid larm upptäcka riskerna med brandspridning till närliggande byggnader och proaktivt larma ut resurser därefter. I det här fallet larmades de resurser som fanns att tillgå.

Risken för att bränder i terräng sprider sig till bebyggelse är särskilt stor i södra Sverige som är mer tätbefolkat.

I sammanhanget finns vissa likheter med den brand som startade i torvmossen utanför Hästveda i Skåne 2019 och som där medförde en nedbrunnen gård under den inledande timmen.

Friska brandmän

Friska brandmän är ett koncept, även kallat Skellefteåmodellen, som består av tre faktorer som tillsammans förbättrar brandmännens arbetsmiljö:

  • Verktyg
  • Rutiner och flöden
  • Kunskap och insikt

Mer information finns att hämta i MSB:s skrift:

Friska brandmän