Nyhet

Ny CBRNE-strategi ska stärka beredskapen

Stärka samverkan mellan aktörer, få förståelse för hot och risker samt skapa förmåga. Det är den nya CBRNE-strategins tre mål.

CBRNE är en internationell förkortning för chemical, biological, radiological, nuclear and explosives. Det handlar om allt ifrån olyckor med kemikalier i vardagen, till hot om och användning av massförstörelsevapen.

Händelserna kan vara mycket komplexa, vilket kräver både samordning och samverkan på olika nivåer mellan olika aktörer.

Arbetet med strategin har pågått sedan 2020. Strategin berör aktörer från lokal till nationell nivå, från offentlig förvaltning till näringsliv och frivilliga organisationer.

Syftet är att alla berörda aktörer ska få tydligare riktning och stärkta förutsättningar med att utveckla CBRNE-förmåga.

– Strategin har arbetats fram gemensamt av många aktörer vilket bidragit till bättre förståelse för de mål och delmål som vi aktörsgemensamt måste arbeta med för att stärka vår beredskap, säger Åsa Kyrk Gere,
MSB:s enhetschef för geodata och samhällets robusthet.

Det finns även planer på att komplettera strategin med vägledning, digitalt stöd och utbildning för att underlätta i arbetet mot målen. CBRNE-strategin kan också användas för att tydligare fastslå en inriktning och ambitionsnivå för investeringar.

Strategin hittas på MSB:s webb. Där finns också en kostnadsfri webbkurs för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med CBRNE-frågor.