Nyhet

Går att förelägga om bemanning enligt LSO

Räddningstjänsten kan förelägga om ökad bemanning för att brandskyddskraven ska uppfyllas. Det slår kammarrätten fast i en dom om ett behovsprövat vård- och äldreboende i Mölndal.

Tvisten gäller äldreboendet Brogården i Mölndal som 2011 togs över av vårdbolaget Attendo. Attendo halverade bemanningen nattetid från fyra till två personer, men efter en tillsyn skrev Räddningstjänsten Storgöteborg ett föreläggande och krävde en återställning av personalstyrkan.

Attendo motsätter sig kravet men räddningstjänsten fick rätt både av länsstyrelsen och förvaltningsrätten. Bolaget begärde prövningstillstånd hos kammarrätten och hävdade att föreläggandet saknar stöd i lagen. Ett föreläggande enligt 2:2 Lagen om skydd mot olyckor kan inte ställa krav på hur många personer som ska ingå i en organisation.

I stället för ökad bemanning anser Attendo att kommunen som fastighetsägare ska åläggas att installera sprinkler.

Kammarrätten är mycket kortfattad i sin dom och utvecklar inte domskälen överhuvudtaget. Allt rätten säger är:

”Kammarrätten anser att varken det som Attendo Sverige AB har anfört i kammarrätten eller vad som i övrigt har framkommit i målet utgör skäl för någon annan bedömning än den som underinstanserna har gjort. Överklagandet ska därför avslås.”

Attendos advokat vill idag inte uttala sig om man tänker begära prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Dom vårdboende Mölndal