15 kommuner fick bidrag mot naturolyckor

Kristianstads kommun fick 80 miljoner för att förebygga översvämningsrisker. Mölndal 37 miljoner och Vellinge 36.

Totalt fördelade MSB under 2022 drygt 230 miljoner kronor i statsbidrag till 15 kommuner.

– Det var många som fick bidrag för att förebygga översvämningar, exempelvis Kristianstad och Vellinge som båda har stora, omfattande projekt på gång, säger Ida Axelsson Wall på MSB:s enhet för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem.

Bidrag kan ges till åtgärder som minskar sannolikheten för eller konsekvenserna av naturolyckor i områden med befintlig bebyggelse.

Bidraget omfattar naturolyckor i form av översvämning, ras, skred eller erosion. Kommuner kan få upp till 60 procent av sina kostnader för en åtgärd.

Utöver bidragen till kommunerna fördelades 4,3 miljoner till länsstyrelserna för kostnader enligt översvämningsförordningen. Vilket innebär att totalt 235,5 miljoner betalades ut.

Anslaget till statsbidraget höjdes under 2022 till 500 miljoner, totalt inkom ansökningar om åtgärder för närmare 950 miljoner. Att inte hela anslaget betalades ut beror på att beslut om bidrag föregås av långa processer, i vissa fall krävs att miljödomstolen beviljat tillstånd innan ansökningar kan hanteras.

För att öka förutsättningarna för att fler ansökningar ska hinna handläggas under året har ytterligare en ansökningsperiod införts, den första pågick till 1 mars, nästa är 1 juni-1september.

bidrag.jpg