Nyhet

2 000-3 000 tidigare brandmän som pliktresurs

Aktiveras civilplikten kan räddningstjänsterna vid höjd beredskap förstärkas med 2 000-3 000 personer inom fyra år.

Den bedömningen gör MSB.

– Vi tycker det är en absolut nödvändighet och viktigt att det sker, säger Per Hulling, enhetschef för utbildningsutveckling på MSB.

Regeringen gav i januari MSB i uppdrag att genomföra åtgärder för att förbereda beslut om att aktivera civilplikten.

Uppdraget rör personer som redan har tillräcklig kompetens för uppgifter inom kommunal räddningstjänst. Det kan vara de som tidigare jobbat inom räddningstjänsten, eller har civilpliktsutbildning och relevant yrkeserfarenhet.

De ska kunna skrivas in för civilplikt, krigsplaceras och genomföra en repetitionsutbildning.

– Den stora gruppen är de som varit anställda som brandmän, säger Per Hulling.

MSB bedömer att det finns sammanlagt cirka 15 000 som kan vara aktuella och att 2 000-3 000 efter fullgjord utredning kommer anses lämpliga att krigsplacera inom kommunal räddningstjänst.

Bland de som inte blir aktuella jobbar huvuddelen redan inom räddningstjänsten.

För att bli en resurs under höjd beredskap behövs en repetitionsutbildning över tolv dagar. Därefter anses de civilpliktiga behöva tre dagars repetitionsutbildning vart femte år.

1 000 personer beräknas kunna vara krigsplacerade i början av 2024 och 600 personer ha genomgått den tolv dagar långa utbildningen i slutet av samma år. De har då fullvärdig kompetens.

I slutet av 2026 ska 2 000-3000 kunna vara krigsplacerade i kommunal räddningstjänst.

– För att vi ska klara det krävs regeringsbeslut senast 31 augusti. Det är ett beslut i tre delar: finansiering, förordningsändring och aktivering av civilplikten.

MSB föreslår att civilpliktsutbildningen genomförs på ​myndighetens skolor i Revinge och Sandö.

En förutsättning är att grundutbildningen för deltidsbrandmän (Grib) flyttas och genomförs av annan utbildare.

I dag genomförs cirka 40 procent av utbildningen i Revinge och Sandö, övriga kurser är upphandlade hos andra utbildare.

– Vi förbereder det arbetet nu och går ut med upphandling innan regeringen tar beslut, men får vänta med att slutföra processen, säger Per Hulling.

MSB konstaterar att det finns ett bredare behov av civilplikten än vad nuvarande uppdrag avgränsats till. Den aktuella numerären bedöms motsvara 13-19 procent av det totala behovet civilpliktspersonal för närmaste tioårsperioden.

MSB ser att det behovet kan tillgodoses genom mönstring och därefter grundutbildning med civilplikt (se sid 6).

Det är mer än tio år sedan civilpliktsutbildning genomfördes senast. Ett litet antal personer är fortfarande inskrivna och krigsplacerade med civilplikt, dock inte inom räddningstjänst.

Dubbelt så många brandmän krävs för höjd beredskap