Reportage

"Just in time" gör samhället sårbart

Med en stor del av infrastrukturen privatägd är privat-offentlig samverkan kritisk för samhällets krisberedskap.

I Örebro har länsstyrelsen skapat ett regionalt samverkansforum med privata aktörer från samhällsviktiga verksamheter.

Samverkan mellan vitt skilda verksamheter innebär stora utmaningar. En viktig funktion med forum för privat-offentlig samverkan är att lära känna varandra och skapa förståelse för varandras uppgifter och ansvar.

– De ser till sina kunder i första hand och samhället är väldigt beroende av att de kan genomföra sin uppgift. De lever under helt andra villkor än en myndighet och det måste man ha förståelse för, säger Tina Johansson, beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Örebro.

Forumet är en utlöpare från ett 2:4-projekt för stöd- och förstärkningsresurser som startade 2012.

– Samverkan med näringslivet grundar sig också mycket på vårt arbete med kritiska beroenden mellan samhällsviktiga verksamheter i länet. Exempelvis kräver de mobila näten kontinuerlig elförsörjning vilket gör dem sårbara. Elproduktionen och distributionen styrs i sin tur av telekommunikation och livsmedelssektorns beroende av elektroniska kommunikationer har successivt ökat i takt med den tekniska utvecklingen, säger Rickard Strömberg, projektledare för forumet.

Vid en första träff med näringslivsrepresentanter diskuterades vilken nivå det skulle vara på deltagarna och man kom överens om att det skulle ligga på personer med ett övergripande säkerhetsansvar. Så blev det, de flesta är säkerhetschefer, någon är vd. Men det fanns fler frågor att beakta.

– Vi diskuterade om det kan uppstå en konkurrenssituation om det deltar flera från samma bransch. Kan det bli konstig stämning om man ska sitta om prata om sina beroenden och sårbarheter? Vi kände att det skulle kunna hända och bestämde oss för att bjuda in en aktör från respektive sektor. Vi vill ha högt till tak, att vi ska kunna diskutera det mesta, säger Rickard Strömberg.

Vid valet av deltagare utgick man från den sektorsindelning som MSB har gjort i handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet. De enda som hyste viss tveksamhet till att medverka var telecom-branschen.

– Nu har vi fått med Tele2 och det är vi väldigt glada för, säger Rickard Strömberg.

Det länsstyrelsen kan erbjuda är kunskapsinhämtning, anlita intressanta föreläsare och informera om hur samhällets krisberedskap är organiserad.

– De delger oss sin syn. Vi får veta hur till exempel Preem funderar när det gäller vädervarningar, hur de kör. Det är väldigt intressant att höra hur de olika företagen resonerar i olika typer av scenarier, säger Tina Johansson.

– I arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser är det A och O att vi känner till risker och beroenden i länet. Forumet ett är sätt att få information om sånt vi omöjligen kan veta utan samverkan, säger Maria Nordqvist, som arbetar med kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser.

Ett annat projekt ska ta fram en vägledning för inriktning och prioritering av resurser och i slutet av februari hålls en första workshop med viktiga krisberedskapsaktörer.

– För Länsstyrelsen liksom alla andra offentliga aktörer är utmaningen att öka kunskapen om risker och beroendeförhållanden i samhällsviktig verksamhet. Dels för att risk- och sårbarhetsanalysen ska bli så tillförlitlig som möjligt, dels om Länsstyrelsen efter beslut av regeringen, tvingas inrikta och prioritera regionala, nationella och internationella resurser, säger Tina Johansson.

Att alla beroenden inte är uppenbara fick länsstyrelsen konkret erfarenhet av i höstas. En kommun hörde av sig och ville ha hjälp sedan ett energibolag hade ringt och meddelat att elen skulle stängas av till ett privatägt vattenkraftverk eftersom elräkningen inte betalats. Följden skulle bli en betydande risk för översvämning i centralorten eftersom dammluckor inte kunde öppnas. Vad gör vi? undrade kommunen.

Länsstyrelsen ringde upp leverantören som under en längre tid inte fått betalt och sa att nu var gränsen nådd. Bolaget ansåg sig inte ha något ansvar för konsekvenserna.

– Våra jurister letade i två dagar efter ett lagstöd för att ingripa och återkom hela tiden till att lagen om skydd mot olyckor, LSO, var enda möjligheten. Men när föreligger en överhängande risk? säger Rickard Strömberg.

Beslutet behövde aldrig tas eftersom det visade sig att räddningstjänsten kunde öppna dammluckorna manuellt samtidigt som elbolaget sköt upp avstängningen över helgen.

– Jag tror det handlar om att bygga relationer. Kommunen hade överhuvudtaget inte funderat på att det här kunde inträffa. Vi behöver tänka mer kring beroende och konsekvenser. De privata aktörerna kan delge oss mycket hur de tänker i sin riskbedömning och hur de hanterar kontinuitet i sitt företag, säger Rickard Strömberg.