Nyhet

Utredningar visar stormen Hans konsekvenser

Stormen Hans, och de regnoväder som följde, orsakade omfattande översvämningar förra sommaren.

Nu är utredningarna från Jämtlands, Hallands, Dalarnas, Västmanlands och Örebro län färdiga.

– Utredningarna redovisar översvämningarnas omfattning och de konsekvenser som uppstått på bland annat infrastruktur, markanvändning, kulturarvet och människors hälsa. I de län där liknande händelser har inträffat förut har de tidigare erfarenheterna bidragit till en väl fungerande hantering av översvämningarna denna sommar, säger Maria Dåverhög, handläggare på MSB.

Utredningarna visar också att översvämningsproblematiken uppstod på flera håll till följd av att mindre vattendrag, som saknar vattendragskarteringar, svämmade över.
MSB ser ett fortsatt behov av att kartera vattendrag runt om i Sverige så att både kommuner och privata aktörer kan fortsätta det förebyggande arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar i samhället.

Generellt har det varit svårt att få fram kostnader på skadorna som översvämningarna medfört, men utredningarna från både Hallands och Västmanlands län uppger skador för flera hundra miljoner kronor.
I synnerhet har jordbruket påverkats negativt i flera län. Spannmål har fått kasseras eller fått sämre kvalitet och konsekvensen av vattensjuka marker kommer att påverka produktiviteten även under 2024.

Som behörig myndighet för Översvämningsdirektivet var det MSB som gav länsstyrelserna i uppdrag att genomföra utredningarna, som hittas på
MSB:s webbplats.