Nyhet

Frivilliga spelar viktig roll

De frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) har  fått nästan fördubblade resurser – nu närmare 60 miljoner kronor årligen – för uppdrag på den civila sidan från 2018 och framåt.

Frivilligorganisationernas betydelse för totalförsvaret framhålls av såväl regeringen och försvarsberedningen som av MSB och Försvarsmakten. De har en särskild roll att spela för att höja förmågan i totalförsvaret. MSB skriver i sin rapport om befolkningsskyddet: ”MSB anser att den organiserade frivilliga försvarsverksamheten har en viktig roll att spela när det gäller att rekrytera, utbilda och organisera kompetens för basarbetet på lokal nivå inom befolkningsskyddet.”

De frivilliga försvarsorganisationerna har i många år genomfört uppdrag med medel som fördelats av MSB. I huvudsak har det handlat om uppgifter för att stärka den fredstida beredskapen åt aktörer som Svenska kraftnät, Trafikverket och Jordbruksverket. Det kompletteras nu med nya uppdrag inom civilt försvar.

– Vi tar nu flera steg framåt för att ge frivilligorganisationerna en tydlig plats inom civilt försvar, säger Pernilla Hultén, samordnare för frivilliga försvarsorganisationer på MSB.

Det handlar dels om fördelning av de extra 24 miljoner regeringen satsar från och med 2018 på uppdrag till FFO, dels om att satsa på kunskap om FFOerna. MSB ser också över sitt eget behov av FFOer, inte minst för den operativa verksamheten och resursmäklingen vid höjd beredskap.

I dialog mellan FFOerna och MSB bestämdes att de extra uppdragsmedlen skulle gå främst till utveckling inom sju områden: befolkningsskydd, reservsamband, informationspåverkan, krisberedskapsveckan, långsiktig strategisk planering, gemensamma grunder för samverkan och ledning samt stödet till Försvarsmakten.

– Den största uppdragssatsningen 2018 gör vi på FFOernas medverkan under krisberedskapsveckan. Skälet är att kampanjveckan i år kombineras med utskicket av broschyren till alla hushåll för att stärka enskildas medvetenhet och förmåga att klara påfrestningar. FFOerna omnämns i broschyren som en möjlighet för den som vill engagera sig mer och stärka sin egen och andras beredskap. Detta gör det lämpligt för organisationerna att satsa på rekrytering under och efter krisberedskapsveckan.

Försvarsberedningen understryker i sin rapport Motståndskraft vikten av att frivilligorganisationerna ges förutsättningar att anpassa sig till framtida behov.

– Långsiktig strategisk planering är ett annat viktigt område och ett sådant uppdrag ger vi alla 14 försvarsorganisationer som har civila uppdrag. Vi vill ge dem förutsättningar att lyfta blicken ända till år 2025 och fundera på vilken roll de har och om de behöver anpassa sig på något sätt för den långsiktiga utvecklingen.

Som stöd i det arbetet organiserar MSB ett strategiprogram i samarbete FFO:erna och Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning. Det består av tre seminarier och tre internat.

– Syftet är att få en lägesbild av totalförsvarsarbetet och stärka FFOernas eget arbete med strategisk planering. Viktigt är också att tillsammans utveckla frivilligperspektivet på totalförsvarsplaneringen.

Att systematiskt bygga upp kunskap om FFOerna ser Pernilla Hultén som högt prioriterat. MSB har exempelvis tagit fram en fältguide som behandlar juridiska och ekonomiska förutsättningar för att hantera frivilliga. Den handlar om hur man nyttjar frivilliga skarpt under en händelse.

Det pågår också utveckling av ett nordiskt samarbete om frivilligfrågorna. I Danmark är man intresserade av hur frivilliga kan användas i kommunikation med befolkningen om risker och beredskap.

– Vi hoppas att det danska initiativet till ett nordiskt samarbetsprojekt om frivilligfrågor konkretiseras. Vi delar gärna erfarenheterna från exempelvis FFOernas satsning på totalförsvarsupplysning under krisberedskapsveckan, säger Pernilla Hultén.

Totalförsvaret ställer krav på ett brett engagemang och förankring i samhället. Försvarsberedningen lyfter fram att denna förankring kräver att befolkningen är direkt engagerad i totalförsvarets verksamhet.

– Enskilda som engagerar sig i frivilligorganisationer gör både individerna och samhället som helhet mindre sårbara. Det i sin tur ger större möjlighet för ansvariga myndigheter att fokusera insatserna där de bäst behövs. Det finns många olika sätt att engagera sig inom en FFO, säger Pernilla Hultén.