Erfarenhet

Allvarligt skadad efter statisk elektricitet

En lägenhet skulle saneras efter en brand. Allt i lägenheten var avlägsnat och alla ytor som varit berörda av rök skulle skyddsmålas.

Till och med gipsen på ytterväggarna revs för att man skulle kunna spärrmåla och innesluta all lukt. För arbetet användes bland annat en färgspruta av märke GRACO Ultra Max ll 795.

Vid rengöring av sprutan (Obs ej vid sprutmålning) inträffade en explosion varvid en person blev allvarligt skadad och en annan skadades lindrigt.

 

FärgsprutanLars-Göran Nyhlén vid Medelpads Räddningstjänstförbund har tillsammans med Anders Thulin Consulting (ATC) undersökt orsaken till olyckan.

Vid olyckstillfället arbetade två saneringsmän från Ocab i lägenheten. Att spärrmåla är ett vanligt förekommande arbete som inte kan bedöms vara en farlig verksamhet.

Men för att rengöra färgsprutan efter avslutad målning användes lacknafta som sprutades ner i en 20-liters dunk av PE-plast. Momentet ska enligt tillverkarens instruktioner upprepas tre gånger.

 

Cirka 30 sekunder efter andra genomspolningen skedde en explosion. Lacknafta trycktes ut ur dunken och träffade målaren. Det tog eld i hans kläder och på flera ställen i lägenheten. Den andre hantverkaren hjälpte målaren att få av sig de brinnande kläderna och tillsammans utrymde de genom ett fönster.

Båda de inblandade bar skyddskläder typ Komfort m2000 samt andningsskydd med helmask. De fördes till sjukhus där de behandlades för sina brännskador.

 

Anders Thulin driver ett expertföretag som stöder kemisk industri med rådgivning inom området brandfara och elektrostatisk urladdning.

Han har studerat händelsen och bedömer att sprutan laddats kontinuerligt så länge det var flöde genom munstycket. Då vare sig färgsprutan eller uppsamlingskärlet av plast var jordade byggdes spänningen snabbt upp. När de båda hantverkarna kom i kontakt med varandra skedde en urladdning som orsakade branden.

 

Beräkningar visar att blandningen av luft och lacknafta i dunken låg inom brännbarhetsgränserna. Vid antändningen expanderade blandningen och det sprutade ut brinnande lacknafta över rummet.

 

I serviceinstruktionen för den aktuella typen av färgspruta uppges bland annat:

  • Färg och lösningsmedel som strömmar genom maskinen kan framkalla statisk elektricitet som innebär fara för brand- och explosion.
  • Alla delar av målningssystemet inklusive pump, slangar, sprutpistol och föremål i och omkring sprutmålningsområdet måste vara ordentligt jordade som skydd mot gnistbildning av statisk elektricitet.
  • Luftkvalitén blir betydligt bättre om färgsprutan vid rengöring ställs in i rensningsläge i stället för, som här, i appliceringsläge.

Artikeln bygger på en rapport av Lars-Göran Nyhlén, Medelpads Räddningstjänstförbund.

Erfarenheter

  • Använd ett plåtspann eller annat öppet kärl av elektriskt ledande material för uppsamling av överbliven brännbar vätska.
  • Sprutmunstycket ska hållas mot kanten av kärlet så att det inte uppstår spänningsskillnader mellan kärl, vätska och sprutmunstycke.
  • Statisk elektricitet kan överföras också genom människor och djur. I det aktuella fallet hade förmodligen målaren blivit elektriskt laddad genom sin kontakt med den arbetande färgsprutan, hans kollega var däremot elektriskt neutral. När spänningarna utjämnades antändes brandfarliga ångor.