Erfarenhet

Utsläpp av biogas på bensinstation

En lastbilschaufför skulle tanka biogas till sitt fordon. När han hade anslutet gasslangens munstycke till fordonets påfyllningskoppling visade det sig att trycket i bensinstationens gassystem var så lågt att påfyllning inte skedde med normalt flöde.

Chauffören valde då att koppla loss gasslangens munstycke för att byta till ett annat mätarskåp. Men när han lossade munstycket blev det något fel på lastbilens backventil. Kvarvarande biogas från lastbilens gastankar strömmade ut med ett tryck av cirka 60 bar.

För att stoppa läckaget försökte lastbilschauffören då att vrida på en gulmålad ventil till höger om påfyllningsluckan på lastbilens sida. Inget hände.
Han försökte då i stället stoppa utflödet genom att koppla på gasslangens munstycke igen. Men det höga trycket hos den utströmmande gasen gjorde manövern omöjlig. Gasstrålen var vid tillfället cirka en centimeter bred och cirka en meter lång. Olyckligtvis var den riktad horisontellt direkt mot mätarskåpet.

Lastbilschauffören påkallade då en kollegas uppmärksamhet. Denne höll på att tanka ett liknande fordon på andra sidan pumpön. Han förstod genast allvaret i situationen och tog på sig ett par förstärkta handskar som han hade i sin bil. Genom sitt intresse för teknik visste kollegan att det innanför luckan bakom tankanslutningen fanns ytterligare en ventil mellan backventilen och lastbilens gastankar. Med sin behandskade hand lyckades han vinkla biogasstrålen och komma åt att stänga denna ventil utan att det uppstod någon brand.

Under tiden hade mackpersonalen larmat räddningstjänsten. När den första styrkan anlände var situationen redan under kontroll. I stället åkte brandinspektör i beredskap till platsen för att samla information.
Vid en okulärbesiktning av kopplingar och anslutningar kunde inga fel upptäckas. Möjligen satt en gummipackning lite snett men detta bedömdes inte vara orsak till läckaget.

Vid samtal med personalen på verkstaden dit fordonet transporterades efter tillbudet framkom att backventilen till gaspåfyllningen normalt utsätts för svårt slitage och därför bör bytas ut med vissa intervaller. Backventilen på en drabbade lastbilen var utbytt cirka ett år innan tillbudet. På denna period bedöms fordonet blivit tankat cirka 500 gånger.

Fordonets motor ska alltid vara avstängd vid tankning. Det ska säkerställas genom en magnetbrytare som hindrar att tankluckan öppnas om motorn är i gång. Detta säkerhetssystem fungerade inte på fordonet och lastbilschauffören uppgav att det tidigare vid något tillfälle förekommit att han haft motorn igång under tankning. Denna gång var motorn dock avstängd. 
Den gula ventilen till höger om påfyllningsluckan visade sig vara till för att stänga gasflödet från bilens gastankar till motorn. Detta förklarar varför läckaget inte stoppades då lastbilschauffören vred om denna ventil.

Artikeln bygger på en rapport av Markus Glenting, Storstockholms Brandförsvar.

Erfarenheter 

  • Att gå in i ett moln av utströmmande brännbar gas är naturligtvis ytterst farligt. I detta fall stoppades dock gasutsläppet genom en lyckosam avstängning
  • Avstängningskranen mellan gastankarna och backventilen är mycket illa placerad och bör flyttas så att den blir lättare åtkomlig
  • Samtliga kranarna och ventiler som påverkar funktion och säkerhet vid gashantering bör vara tydligt markerade så att deras funktion klart framgår.
  • Om förslitningen av backventilerna är så stor som angivits bör det införas systematiska rutiner för kontroll och utbyte av dem.
  • Mackpersonal och chaufförer som hanterar gasbränslen bör informeras om risker och rutiner vid såväl normal hantering som vid okontrollerat utsläpp av gas.