Nyhet

Översvämning scenariot på stor övning

Långvarigt omfattande regn och översvämning, med risk för ras och skred i stora delar av landet.

Det är scenariot på samverkansövningen Samö 2023.

För att pröva och utveckla det svenska krisberedskapssystemet på nationell och regional nivå, arrangerar MSB var fjärde år samverkansövningen Samö.

Ett 20-tal aktörer, sammanlagt en bra bit över tusen personer, kommer delta i övningen som äger rum 15-16 mars. Aktörerna håller till i egna lokaler, med egen stabsorganisation. På plats i Stockholm kommer övningsledningen stå för ett centralt motspel och driva scenariot.

- MSB har två hattar, dels är vi övningsledning men vi ska samtidigt öva vår egen organisation. Det är första gången MSB genomför en övning på det viset, berättar övningsledaren Henrik Gustafsson.

Tidigare år har scenarierna bland annat kretsat kring kärnkraft och terrorhot. Den här gången är scenariot väderrelaterat och bygger på de nationella risk- och sårbarhetsanalyserna.

I scenariot orsakar omfattande regn och översvämningar risk för ras och skred. Det ger även effekter på bland annat försörjningssystem, livsmedels- och dricksvattenproduktion samt el- och telekommunikationer. När konsekvenserna på samhällsviktiga verksamheter blir stora, ökar även risken för exempelvis informationspåverkan.

Enligt gängse krisberedskapsrutiner kommer MSB, på uppdrag av regeringskansliet, begära in lägesbilder från aktörerna för att kunna börja prioritera resurser och kommunicera ut en nationell lägesbild.

- Övningsledningen har skapat ramarna men det är aktörerna som bygger övningen, utifrån deltagande och ambition.

Syftet är att alla deltagande aktörer ska kunna utveckla sin förmåga i en kris, inte enbart när det gäller höga flöden.

- Det ska inte handla om vem som tar fram flest sandsäckar, utan syftet är att vi ska utveckla vår förmåga att samverka och samordna, kommunicera och prioritera resurser. Att något står i planerna innebär inte att det funkar i verkligheten när det väl händer någonting. Om vi inte har övat ihop och pratat om vad som förväntas av både dig och mig blir det alltid friktioner i skarpt läge, säger Henrik Gustafsson.

Samö 2023 är den första nationella samverkansövningen efter att den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar trädde i kraft i höstas. Även om den nya strukturen finns på papper innebär inte det att länsstyrelserna hunnit upprätta fullt fungerande civilförsvarsområden. Det gör att krisberedskapsmyndigheterna deltar i övningen i sin ordinarie organisation, men med inslag av den nya strukturen där det finns möjlighet.

- Lärdomarna från Samö 2023 kommer att omhändertas och kunna användas i det fortsatta uppbyggnadsarbetet med den nya strukturen för civil beredskap.

Henrik Gustafsson tillägger att omvärldsläget genererat ett ovanligt stort intresse för övningen.

- Flera aktörer som anmält sig var inte påtänkta från början, vilket gjort att vi parallellt med övningsplaneringen har utbildat myndigheter i stabsmetodik och hållit stabschefsutbildningar för att man identifierat ett behov inom egen organisation.