Nyhet

Räddningstjänstens bemötande i fokus

Kön, ålder och bakgrund ska inte spela någon roll för hur du blir bemött. Men hur är det i praktiken?

En nyligen startad studie ska svara på hur den enskilde upplever räddningstjänstens bemötande.

Den MSB-finansierade studien görs i samarbete med räddningstjänsterna i Eskilstuna, Västerås och Uppsala.

Den utgår från ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv och fokuserar på vilken tillit och vilket förtroende människor i så kallade utsatta områden känner för räddningstjänsten.
– Vi ska göra både enkäter och djupintervjuer, berättar Anna Johansson, lektor i statsvetenskap vid Mälardalens universitet, som leder projektet och har ett förflutet från såväl räddningstjänsten som MSB.

Till grund för undersökningen ligger två års händelserapporter om vilken typ av insatser räddningstjänsten har gjort i de nya utvalda områden som ingår i studien.
– Vi behöver veta var det finns färska erfarenheter av att möta räddningstjänsten.

Exakt hur forskarna ska nå dem som ska svara på frågor är inte klart än. Det är inte helt oproblematiskt att be någon återberätta bränder och olyckor som kan ha varit traumatiska. Etikprövningsmyndigheten måste granska frågorna innan enkäter kan delas ut och intervjupersoner sökas upp.

I studien ingår också fokusgrupper med personal från de berörda räddningstjänsterna.
– Vi ska prata om deras självbild och hur de jobbar med att skapa ett jämlikt och respektfullt bemötande, och i ett senare skede diskutera med dem utifrån de svar vi har fått från befolkningen om hur räddningstjänsten uppfattas.

Förutom statsvetare arbetar sociologer och forskare inom socialt arbete med studien, där också studenter bidrar.
– Att vi är ett team från olika ämnesområden gör att vi kan fånga fler aspekter.

Några av forskarna kommer troligen senare att fördjupa sig i olika frågeställningar som dyker upp under arbetet. Det finns inte mycket forskning om hur befolkningen uppfattar räddningstjänstens bemötande, vare sig i Sverige eller internationellt.

Studien är en del i MSB:s handlingsprogram och inriktning för stödet till räddningstjänstens mångfaldsarbete. Resultaten ska redovisas i december 2024, och ligga till grund för ett kunskapsmaterial om bemötande.

Normbrytande kampanj ska nyansera bilden av brandmannen