Nyhet

Nio mål MSB ska nå 2018

MSB har listat nio effektmål att uppnå 2018.

Det handlar bland annat om färre döda i bränder, bättre skydd av samhällsviktig verksamhet, utvecklad informationssäkerhet, bättre lärande från räddningsinsatser och förutsättningar för samordning vid större händelser.

Det är i MSBs nya modell för intern styrning som myndigheten lyfter fram vilka förmågor i samhället som MSB ska bidra till.

– MSBs verksamhet syftar till att förändra och utveckla samhället. Vi ska bidra till att samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser utvecklas och stärks. Det har vi nu tydliggjort i styrningen av vår verksamhet, säger kommunikationsdirektör Svante Werger.

Inom de två huvudområdena förebygga respektive hantera händelser finns totalt åtta inriktningar, eller förmågor, där myndigheten jobbar långsiktigt.

Inom fem av förmågorna har MSB satt upp nio mål för 2018:

 • Brand- och olycksförebyggande arbete

Antalet döda i bränder ska ha minskat och uppgå till i genomsnitt färre än 100 personer per år.

Kommunala handlingsprogram för förebyggande verksamhet styr och inriktar det brand- och olycksförebyggande arbetet i kommunen. Klimatanpassningsarbetet i kommunerna sker integrerat med denna process.

 • Skydd av samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet är identifierad och ansvariga aktörer har en förmåga att bedriva verksamheten även vid omfattande störningar i kritisk infrastruktur eller personalförsörjning.

 • Informationssäkerhet

Det finns en ändamålsenlig informationssäkerhet hos centrala myndigheter och inom finans-, energi-, transport- samt hälso- och sjukvårdssektorn.

 • Räddningsinsatser

Kvalitetssäkrade metoder och teknik används vid räddningsinsatser.

Kommunal räddningstjänst har tillgång till ett relevant och behovsanpassat stöd vid storskaliga räddningsinsatser i form av förstärkningsresurser och räddningstjänststöd.

Räddningstjänstens lärande från insatser och övningar har förbättrats.

 • Samordning vid händelser

Myndigheter som ska ha tjänsteman i beredskap (Tib) och ledningsfunktion, landsting och kommuner har kompetens, teknik och metodik som skapar goda förutsättningar för att krishanteringsåtgärder samordnas vid en kris.

Sektorsövergripande lägesbilder och gemensamma inriktningar kan skapas, upprätthållas och delas. För att effektivt stödja regional, nationell och internationell samordning av åtgärder och kommunikation vid allvarliga olyckor, kriser och katastrofer, i Sverige och utomlands.

– Målen är formulerade på medellång sikt för att det ska vara möjligt för oss att faktiskt bidra till förändring och utveckling under perioden. De kommer att vara viktiga utgångspunkter i diskussionerna om MSBs utveckling och prioriteringar de kommande åren, säger Svante Werger.

Fakta

MSB har från 1 januari 2014 förtydligat vilka förmågor i samhället som myndigheten ska bidra till inom ramen för att förebygga och händelser.

 • Förebygga handlar för MSB om samhällets förmåga att:
  bedriva brand- och olycksförebyggande arbete
  ha kontinuitet i samhällsviktig verksamhet
  hantera farliga ämnen
  hantera information säkert
 • Hantera handlar för MSB om samhällets förmåga att:
  genomföra räddningsinsatser
  agera samordnat vid händelser
  stödja Försvarsmakten vid väpnat angrepp
  i övrigt hantera olyckor, kriser och krig
 • MSB kommer, utifrån behov och brister, prioritera fyra områden som behöver stärkas och utvecklas mer än andra under de närmaste åren. Det är: kontinuitet i samhällsviktig verksamhet, hantera information säkert, genomföra räddningsinsats, samt agera samordnat vid händelser.