Reportage

- Taffliga insatser

– Vi ser för många taffligt genomförda insatser. Kvalitén håller inte måttet och var finns det taktiska kunnandet?

Det omdömet ger Kjell Wahlbeck, MSB, om svensk räddningstjänsts insatser vid bränder i byggnader.

Kjell WahlbeckWahlbeck, avdelningschef och ansvarig för stöd och inriktning av räddningstjänst på MSB, anser att utvecklingen stått still i många år och successivt försämrats. Han syftar bland annat på insatser vid inte speciellt komplexa bränder, exempelvis i radhus eller flerbostadshus.
– Första alternativet verkar  alltid vara angreppstaktik med rökdykning. Fungerar inte det står man utanför och dränker byggnaden. Det är inte ovanligt att rök- och vattenskadorna vida överstiger brandskadorna. Bristen på taktiskt kunnande är uppenbar, det gör mig bekymrad.

Därför krävs krafttag både när det gäller metodutveckling och utbildning, anser Wahlbeck.

– Vi på MSB har själva ett stort ansvar. Att erbjuda rätt utbildning är vårt uppdrag, metodutveckling behöver vi och räddningstjänsterna arbeta med tillsammans.

Den springande punkten anser han vara bristande kunskaper i byggnadsteknik, elementär taktik och metodikval för effektiva insatser. Det är delar som måste få större utrymme i vidareutbildningar för räddningsledare

– Nuvarande utbildningar behöver inte förlängas, de ändringar som behöver göras kan ske genom omprioriteringar.  Det är uppgifter för oss i MSB i dialog med sakkunniga i räddningstjänster.

Det kan finnas många orsaker till bristande taktiska kunskaper. Wahlbeck ser främst två.

  • När räddningstjänsten utvecklades i hög fart för drygt 20 år sedan med mycket bättre och säkrare utrustning gjorde det att insatspersonal vågade sig in i svårare miljöer. Förmågan att rökdyka utvecklades, angreppstaktiken frodades och taktiska överväganden blev mindre viktiga.

– Äldre tiders brandbefäl var ofta mycket duktiga yrkesmän och taktiker som insåg riskerna men också såg möjligheterna.  De hade ofta betydligt bättre kunskaper i byggnadskonstruktion och behärskade det hantverk som brandbekämpning i inomhusmiljöer innebär.

– Uppenbart saknas dessa kunskaper idag, vilket märks i de stereotypa genomföranden man ser. Konsekvenserna blir omfattande brand-, rök- och vattenskador.

  • Operativ utveckling lades åt sidan när räddningstjänsten började fokusera hårt på förebyggande arbete i slutet av 90-talet.

– Inriktningen på förebyggande var helt rätt, men pendeln slog för hårt. Den operativa utvecklingen har stått still sedan dess

Med taktiska brister följer också ett ensidigt val att metodik vid insatser.

– Vi måste bryta konceptet och börja lära ut metodik, räddningsledaren måste ha fler alternativ innan denne väljer rökdykning. Vi måste bli duktigare på att ventilera bränder, hindra spridning, avbryta förlopp och inte vräka på så obegränsade och ofta meningslösa mängder med vatten.

Wahlbeck poängterar att svensk räddningstjänst generellt står sig bra och har många goda sidor.

– Effektiveten vid andra typer av insatser har utvecklats, vid trafikolyckor har den blivit kraftigt bättre. Men vid bränder i byggnader, där förutsättningarna att släcka egentligen är goda, blir det fel allt för ofta.

Förutom att förändra i grund- och vidareutbildningen vill Wahlbeck även att MSB ska erbjuda fortbildning för brandmän och befäl med äldre utbildningar.

– Jag tror inte det är ovanligt att en insatsledare eller brand­ingenjör gick sin senaste fortbildning för 15 eller 30 år sedan. Det pågår mycket träning och övning i kommunerna, men inte ordnade utbildningar. De flesta räddningstjänster, även de större, är små organisationer som har svårt att bedriva egen utbildning.

– Dagens kompetensutbildningar måste förbättras så att de brister vi upplever rättas till. Vi kan inte fortsätta som vi gör nu. Grund- och vidareutbildningarna är en sak men vi måste få in fortbildningar som stärker kvalitén.

Wahlbeck anser också att lärarkompetensen måste stärkas med mer erfarenhet från arbete i kvalificerade insatssammanhang.

– Vid undervisning i insatstekniska eller taktiska ämnen behövs mer erfarenhet som räddningsledare. Räddningstjänsternas skickliga och erfarna brandbefäl behövs till skolornas förfogande. Den pedagogiska kompetensen behöver tillfogas praktisk kompetens från det verkliga arbetet

Kjell Wahlbeck ser fler vinster med metodutveckling.

– Det yrke som byggt sin identitet kring rökdykning behöver förändras, så gör andra yrken. Vi behöver säkrare, bättre och enklare metoder. Det finns arbetsmiljömässiga skäl att förbättra metodiken och det är nyckeln för att kunna bredda rekryteringen.