Nyhet

Helhetsgrepp på bemanning av deltidare

Det krävs rejäla tag för att lösa bemanningen med deltidsbrandmän.

Därför är ett genomgripande arbete kring personalförsörjning igång.

– Vi tror inte alla möjligheter är uttömda, det finns mer att göra, säger Anders Sigfridsson, MSB.

Det är inte bara pensionsavgångar som leder till rekrytering, folk slutar också
Anders Sigfridsson

I början av sommaren skickade MSB ut en remiss om strategi och handlingsplan för personalförsörjning av deltidsbrandmän till framförallt landets räddningstjänster.

– När vi träffar räddningstjänster är det ofta mycket fokus på nyrekrytering. Det är en del av personalförsörjningen, men det handlar även om att behålla personal.

– Det är inte bara pensionsavgångar som leder till rekrytering, folk slutar också, säger Anders Sigfridsson.

Han och Nina Bergström på enheten för inriktning av skydd mot olyckor driver arbetet. Båda har gedigen erfarenhet av arbete i kommunal räddningstjänst och Nina startade projektet 2021.

– Det är inte så att vi kommer med nya grejer, men vi försöker ta ett helhetsgrepp och påvisa att personalförsörjning inte bara är rekrytering och utbildning. Och det gäller även att jobba långsiktigt och systematiskt med frågan.

Remissen innehåller två delar:

  • strategi där förutsättningar och förmågor för personalförsörjning beskrivs
  • handlingsplan för hur MSB kan stödja arbetet till utgången av 2026.

MSB, fem räddningstjänster och ytterligare några organisationer har haft träffar som lett till att ett förslag till strategi mejslats fram.

– Vi har försökt beskriva en strategi som kommunerna kan ha, packa in allt som har med personalförsörjning att göra och identifiera ett antal viktiga områden. Är det något särskilt område som de kan fokusera på och förbättra sig inom? Om kommunerna tycker strategin är bra kan de sätta sin egen logotyp på den.

Handlingsplanen för MSB:s stöd innehåller sex områden:

  • en vägledning som förklarar och fördjupar strategin
  • ett forum eller en plattform där kunskap och idéer kan delas mellan räddningstjänster
  • stöd med kommunikation – bland annat ge bilden av yrket, nå såväl huvudarbetsgivare som allmänhet
  • utbildning – uppdatera och utveckla grundutbildningen
  • samverkan med andra
  • kunskapsinhämtning – genom forskning eller studier och analyser ta reda på om åtgärder som utförs är effektiva.

Vägledningen ska börja tas fram i höst och kommer publiceras på msb.se. Forumet eller plattformen tror Anders Sigfridssons är aktuellt för en samordningsyta som berörda kan nå.

– Räddningstjänsterna sitter på många bra saker, men det blir inte av att man delar med sig. Här tror vi MSB kan vara någon form av katalysator som samlar in tankar, idéer och dokument.

En av de viktigare delarna för personalförsörjning är att nyttja hela samhällets resurser. Det gäller bland annat bättre representation av kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund.

– Det är viktigt att inte bara snacka om det, något måste göras. Fler ska kunna se sig som presumtiva deltidsbrandmän.

MSB gör just nu en kartläggning av vilken bild som förmedlas både av yrket och av räddningstjänsten i stort, vilken bild som allmänheten möter.

– Vi tror att gemene man har en lite skev bild av vad räddningstjänsten sysslar med, kan det bero på den bild som kommuniceras ut? Steg två är att få fler att inse att de kan vara brandman.

MSB vill samarbeta med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona för att öka andelen deltidsbrandmän bland kommunanställda.

– Siffrorna är osäkra, men det är nog högst 10-20 procent av landets deltidsbrandmän som har huvudanställning i en kommun. Det tycker vi kan ändras.

Var deltidsbrandmän har sin huvudanställning är en kunskapslucka där man vill öka vetskapen.

Ett viktigt område är dialogen mellan räddningstjänsten och huvudarbetsgivare, stödmaterial har tagits fram och skickades ut under sommaren.

– Stöd behövs. Det handlar också om förutsättningar för att behålla befintliga deltidare.

Remissinstanserna hade till 15 september på sig att svara. Därefter formaliseras satsningen på personalförsörjning för deltidsbrandmän.

– Ansvaret är kommunernas, men MSB stödjer. Vi lägger mycket tid och resurser på arbetet. Det är inget lätt jobb, men vi tror stenhårt på att det går att vidta åtgärder för att öka antalet deltidsbrandmän, säger Anders Sigfridsson.