Reportage

- Inte rimliga konsekvenser

– Branden är mycket olycklig och konsekvenserna borde inte vara rimliga. Det säger Anders Johansson, brandingenjör på Boverket.

Johansson noterar att det i brandutredningen inte kan bedömas om ventilationssystemets utformning följt Boverkets byggregler (BBR), men säger:

– Man kan konstatera att relativt små missar i projektering eller utförandet av brandskyddet kan få stora konsekvenser just vid spridning via imkanaler som inte är tillräckligt avskilda mot brännbart material.

  • Representanter för försäkringsbranschen anser att byggreglerna uppmuntrar till byggande av trähus och ifrågasätter lämpligheten med stora sådana.

– Byggreglerna varken uppmuntrar eller förbjuder höga trähus. Reglerna är funktionsbaserade och materialneutrala. Om försäkringsbolagen ser särskilda risker ur ett kostnadsperspektiv är det upp till dem att reglera det.

  • Det finns också synpunkter på att det är större risk att brister inte upptäcks sedan reglerna för byggnadstillsyn ändrades 1994.

– Många hävdar att så är fallet, men man ska också ha i åtanke att det förekom fel och brister även innan 1994. Det är bra att det är tydligt att den som ansvarar för byggnadens uppförande också har ansvar för att tillräckligt med kontroller utförs i byggskedet. Och det är en grundläggande princip och förutsättning för att detaljer som isolering av enskilda ventilationskanaler blir korrekt utförda. Samhällets tillsyn att byggherren tar detta ansvar i samband med byggprocessen förstärktes återigen med ny PBL (plan- och bygglag) 2011.

  • Finns det något i händelsen som föranleder översyn av byggreglerna?

– Vi ser kontinuerligt över byggreglerna. Inträffade händelser och utförliga brandutredningar är en viktig del av det arbetet.

Läs också: