Erfarenhet

Upprepade bränder i avskilt belägen skola

En grundskola med fritidshem ligger avskilt belägen i en skogsdunge i en stadsdel av en medelstor svensk stad. Den består av fyra enplansbyggnader som ligger ett tiotal meter från varandra. Skolan har vid flera tillfällen utsatts för skadegörelse och anlagda bränder.

Den aktuella huskroppen totalskadades år 1994 vid en brand men återuppfördes samma år. Därefter har skolan varit utsatt för ytterligare fem bränder som har föranlett räddningstjänstinsats:

9 november 1998

Larm 04:57, brand i byggnad. Anlagd brand i ytterdörr till skola. Rök- och brandspridning in i byggnaden.

7 maj 2001

Larm 21:18, brand i lekstuga. Lekstugan helt utbränd.

23 maj 2002

Larm 18:47, gräsbränder. Flera brandhärdar anlagda längs en cykelbana.

15 juni 2008

Larm 05:59, brand i byggnad. Anlagd brand i fönsterkarm till skola. Saneringskostnad 597 000 kronor.

5 april 2010

Larm 20:14, brand i byggnad. Omfattande brand i klassrum i paviljongskola. Miljonskador.

Den senast rapporterade branden upptäcktes klockan 20:14 på påskafton genom att det automatiska brandlarmet utlöste. Tyvärr omfattade larmet bara korridorer och kapprum och branden kan därför ha pågått en god stund.

Vid framkomsten var branden fullt utvecklad i ett klassrum och lågor slog ut genom ett krossat fönster. Det brann i takfoten och rök pressades ut från det som brandmännen trodde var en krypvind. Så var lyckligtvis inte fallet.

När släckningsarbetet inleddes visade det sig snart att byggnaden saknade både krypvind och traditionell takfotsventilation. Det utvändiga svagt lutande sadeltaket var invändigt uppdraget som ett ryggåstak. Det gav klassrummen en hög och luftig karaktär.

Yttertaket bestod av takelement som vilade direkt på bärande balkar av limträ. Uppifrån räknat bestod taket av takpapp, 15 mm träullsmatta, 150 mm isolerskiva av cellplast samt underst 150 mm takplatta av pressad cementbunden träull. Som armering tvärs igenom takplattorna löpte svarvade rundstavar av gran.

Takelementen har brandklass REI 30 och klassas som tändskyddande beklädnad med ytskikt i klass I.

Branden bekämpades till en början utifrån genom ett fönster och med hjälp av dimspikar genom yttertaket. När rökdykarna kunde tränga in i det brinnande klassrummet var branden snabbt under kontroll. Sedan taket blivit kontrollerat med hjälp av en IR-kamera och byggnaden blivit ventilerad med PPV-fläkt lämnade delar av styrkan platsen klockan 21:53. Lyckligtvis stannade en enhet kvar för bevakning.

Klockan 22:52 uppmärksammades ett antal glödbränder i takkonstruktionen och styrkan larmades åter till platsen. För att förhindra takbranden att sprida sig lades begränsningslinjer dels längs taknocken och dels på vardera sidan av startutrymmet. Branden släcktes och taket kontrollerades åter med IR-kameran.

Räddningsinsatsen avslutades klockan 01:12. Ansvaret för byggnaden överlämnades till fastighetsägarens bevakningsföretag som fick till uppgift att övervaka byggnaden tills restvärdesräddning kunde påbörjas.

Klockan 06:39 inkom nytt larm till skolan. Nya glödbränder hade uppstått i yttertaket. Men avgränsningarna hade fungerat och branden hade inte spridit sig till nya områden. En grävskopa rekvirerades för att riva taket innanför begränsningslinjerna.

För att kontrollera takelementens och cellplastisoleringens brandegenskaper utförde räddningstjänsten några enkla brandprov där delar av taket från den aktuella skolan testades:

Antändligheten hos den cementslammade träullen provades först med värmen från en tändsticka. Den tog inte eld.

Därefter gjordes samma prov med lågan från en gasbrännare. Träullen antändes inte nu heller trots att gaslågan hölls mot ullen i en hel minut. Däremot noterades att träullen blev porös och föll isär redan vid försiktig beröring.

Avslutningsvis testades cellplastens brandegenskaper. Cellplasten kunde utan svårigheter antändas

med en tändsticka. Plasten smälte och bildade en liten pölbrand. När plasten lyftes undan från underlaget fortsatte pölen att brinna.

 

Artikel bygger på en rapport av Cecilia Fager, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

      Erfarenheter

  • Skolans är mycket avskilt belägen och fri från insyn.
    Det är anmärkningsvärt att man inte tagit erfarenhet av tidigare bränder och brandtillbud i anläggningen.
  • Skyddsnivån är bristfällig i förhållande till risken för nya bränder.
  • Det är sannolikt att skolan även i framtiden kan bli utsatt för anlagd brand. Det bör ligga i allas intresse att den får ett förbättrat skydd i form av kameraövervakning, belysning, okrossbara fönster, heltäckande automatlarm, vattensprinkler med mera.
  • Takkonstruktionen med sandwichelement av cementbunden träull som skyddar isolering av brännbar cellplast från att antändas är en godkänd konstruktion på denna typ av byggnader. Men den stora förekomsten av cellplast kan vid antändning ge en mycket snabb brandspridning.
  • Den cementbundna träullen skyddar däremot ganska effektivt mot brandspridning. Eventuella glöder i träullen är emellertid svåra att upptäcka.