Nyhet

Inget behov att MSB leder räddningstjänst

Det finns inget behov av att MSB tar över det operativa ansvaret för kommunal räddningstjänst vid komplexa händelser.

MSB:s väsentligaste bidrag till effektiva insatser ges på annat sätt. Det är myndighetens svar på ett regeringsuppdrag.

Uppdraget från regeringen var att redovisa MSBs förmåga att kunna överta ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner vid en situation som kräver omfattande räddningsinsatser.

MSB anser att det behovet inte har samma betydelse som tidigare.

Vid händelser under senare år då flera län drabbats, exempelvis vid stormen Gudrun, konstateras att uppgifter har kunnat lösas utan ett övertagande.

Dessutom noteras att utvecklingen mot fler och större räddningstjänstförbund gjort att fler räddningstjänster i dag förfogar över mer resurser, både i form av materiel och personal, och har mycket större förmåga att lösa uppgifter på lokal och regional nivå.

– I samma takt som de ökat har behovet av att överta räddningstjänstansvaret vid större händelser inom deras områden minskat, säger Anna-Karin Hamrén, MSB, som utrett regeringsuppdraget.

MSB anser att främsta nyttan med myndighetens operativa förmågor är att vara ett stöd.
– Vår bedömning är att stödet till länsstyrelser och kommuner är tillräckligt för att stärka hanteringen av stora och komplexa händelser, utan att ett formellt övertagande av insatsen behöver ske. Och det handlar inte bara om kommunal räddningstjänst utan har ett vidare perspektiv inom området samhällsskydd och beredskap.

MSB har skyldighet att bistå kommuner med resurser när de efterfrågas och myndigheten har utvecklat tolv operativa förmågor, flera av dem kan vara betydelsefulla vid stora räddningsinsatser eller kriser.

Det handlar bland annat om att sammanställa och delge lägesbilder, bidra med förstärkningsresurser, stödja samverkan, ge expertstöd, stöd i kriskommunikation och att stödja samordnad kommunikation, hjälp att inventera och begära fram resurser.

– De operativa förmågorna svarar i dag upp mot de krav som ställs i lagstiftningen och har utvecklats med hänsyn till de behov som uppkommit vid tidigare händelser och övningar, säger Anna-Karin Hamrén.

Under räddningstjänstlagens tid (1986-2003) övertog länsstyrelsen räddningstjänst­ansvaret vid tre tillfällen.

Vid två av dem skedde övertagandet enbart för att räddningsledaren behövde mandat i mer än en kommun, nämligen ökad avtappning av dammar belägna i andra kommuner.

Sedan Lagen om skydd mot olyckor (LSO) trädde i kraft 1 januari 2004 har inget övertagande skett.

Ett övertagande från MSBs sida skulle hypotetiskt kunna bli aktuellt om en händelse drabbar flera län och länsstyrelser då inte kan ta beslut som rör andra län.

– Men i förordningen om skydd mot olyckor anges att länsstyrelserna då ska komma överens om vilken länsstyrelse som ska ta över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna. Inte ens om händelsen drabbar flera län är det alltså troligt att det skulle bli aktuellt att MSB tar över ansvaret. Möjligheten att MSB övertar insatser ser vi som en ”nödventil för oförutsedda situationer”.

Möjligheten för regeringen att peka ut MSB som ansvarig för kommunal räddningstjänst anses därför i stora delar ha spelat ut sin roll.
Regeringsuppdraget till MSB berörde enbart övertagande av kommunal räddningstjänstinsats.

Fakta/Operativ förmåga

MSBs tolv övergripande operativa förmågor är:

 • upptäcka, larma och informera
 • sammanställa och delge lägesbilder och analyser
 • avhjälpa eller lindra effekter av IT-incidenter
 • genomföra biståndsprojekt inom katastrofriskreducering
 • genomföra biståndsinsatser inom humanitärt bistånd, tidig återuppbyggnad, minhantering och civil konflikthantering
 • genomföra insatser i Sverige, inom EU och i icke-DAC länder
 • expertstöd
 • kriskommunikation
 • stödja samordnad kommunikation
 • inventera och mäkla resurser och expertis
 • stödja andra svenska aktörer som verkar internationellt
 • inrikta och samordna