Reportage

Fakta/lagar

Tre lagar påverkar användningen av drönare.

Lagen om geografisk information

Huvudregeln i lagen är att insamlat bildmaterial inte får spridas utan tillstånd. Bestämmelserna är lika för alla och ska skydda information som är viktig för totalförsvaret.

Tillstånd att sprida material söks hos berörd myndighet, Sjöfartsverket eller Lantmäteriet.

För räddningstjänst finns ett speciellt tillstånd hos Lantmäteriet som gäller vid räddningsinsats.  Det medger viss spridning av annars tillståndspliktigt material utan att det måste granskas.

Kameraövervaknings​lagen

En obemannad farkost som filmar eller fotograferar faller under kameraövervakningslagen. För att vara tillåtet på allmänna platser krävs att övervakningsintresset, exempelvis att förhindra olyckor eller liknande, väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Ansökan om tillstånd för kameraövervakning görs hos länsstyrelsen.

Räddningstjänsten och polisen har vissa undantag från tillståndskravet. Kamera-​
övervakning får bedrivas under högst en månad utan att ansökan om tillstånd har gjorts.

Luftfartslagen

Nya föreskrifter från Transportstyrelsen innebär att det inte krävs tillstånd för flygning med drönare som väger mindre än 7 kilo och flyger inom synhåll.

Räddningstjänst, militär, tull, polis, kustbevakning har särskilda villkor som ska sökas tillstånd för hos Transportstyrelsen. De särskilda villkoren utgår i grunden från föreskrifterna men ska kunna justeras för att passa den specifika verksamheten.