Reportage

Ledningsplats för framtidens behov

Ledningsplatsen har byggts om för dagens och framtidens behov. – Vi har fått möjligheter som en länsstyrelse behöver och kan bygga en helt annan typ av stabs- och ledningsmetodik, säger Markus Green, projektledare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Under 90-talet byggde ÖCB skyddade ledningsplatser åt länsstyrelserna. I Göteborg stod den färdig 1996. Nu har ledningsplatsen moderniserats och utvecklats tekniskt för att klara behoven av samverkan.
Mycket handlar om informationsdelning och lägesbild och det teknikstöd arbetet kräver. Det ska vara smidigt, stabilt och kraftfullt att jobba med video- och lync-konferenser, Rakel, Wis med mera. De cirka 8,5 miljoner som ombyggnaden kostat står MSB för.

Samtidigt har länsstyrelsen sökt projektpengar ur krisberedskapsanslaget – där 50 procent kan ges i bidrag – för att utveckla förmågan till informationsdelning med andra.

– Det handlar om att dela bilder, processer för lägesbild, i samordning med kommuner, landsting, andra länsstyrelser, centrala myndigheter med flera. Förutsättningar som påverkar vår förmåga att samordna hanteringen av samhällsstörningar, säger Markus Green och fortsätter:

– De nya möjligheter vi fått är en grundförutsättning för att komma vidare i arbetet med hur vi ska jobba med krisledning. Vi har 49 kommuner att hämta in lägesbilder från. Just nu pågår 13-14 projekt där man stärker ledningsplatser i kommunhus, hos räddningstjänster med flera.

Ansökan om bidrag från krisberedskapsanslaget har ändrats från att vara ettårigt till att även kunna sökas för fyraåriga projekt. Markus Green är mycket positiv till det.
– Det är en stor förändring för länsstyrelsernas verksamhet. Nu kan vi skapa långa och hållbara projekt. För oss tajmar det med utvecklingen av arbetet i den ombyggda ledningsplatsen. När dessutom de gemensamma grunderna i projektet Ledning och samverkan är klara att gå vidare med så ligger det också i fas för oss. Vi är oerhört tacksamma att MSB valt att utveckla vår ledningsplats så vi kan gå vidare med nästa steg.

Ledningsplatsen använder samma utrymme som tidigare. Ombyggnationen utnyttjar ytorna mer optimalt och ger bättre förutsättningar att nyttja lokalerna i vardagen, exempelvis dagligt arbete för Tib (tjänsteman i beredskap), regelbundna samverkansmöten och övningar med Rakel.
– Samtidigt som vi upprätthåller skyddskraven är tillgängligheten bättre, tidigare kunde inte personer med funktionsnedsättning nå lokalerna. Ledningsplatsen finns också i anslutning till vår hörsal vilket ger möjlighet till externa möten.

MSB står för drift, förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser. I krisberedskapsanslaget finns 110 miljoner avsatta. Runt 16 miljoner går till den årliga driften av de 21 länsstyrelsernas resurser.

Cirka 80 miljoner finns i en pott avsatta för kommuner, landsting, centrala myndigheter att söka 50-procentiga projektbidrag ur. Resterande pengar kan användas till utvecklingsprojekt för länsstyrelsernas ledningsplatser.

Förutom Västra Götaland har även ombyggnader, om än mindre, gjorts i Malmö, Örebro och Västerås.
MSB genomför en behovsanalys av vilka utvecklingsbehov länsstyrelsernas ledningsplatser har.
– Det handlar framförallt om vilken samverkan som behövs och hur den kan utvecklas. När analysen är klar kommer vi att ta fram en prioritetsordning och beta av länen successivt, säger Niklas Andrén, enhetschef för samverkan och ledning på MSB.

Andrén tror inte att behoven kommer att skilja så mycket.
– Men storstadsområdena och kärnkraftslänen har stora organisationer om det händer något, vilket sannolikt innebär större åtgärder.
När länsstyrelsernas ledningsplatser utvecklas behöver andra i länen, som kommuner, kanske det samma.
Kommer projekt i kommuner stödjas samtidigt som det investeras hos länsstyrelserna?
– Idealbilden är att göra det samtidigt, men där är vi inte riktigt än. Det är också beroende av om kommunerna är intresserade av att satsa, säger Niklas Andrén.