Ledare

Bygg motståndskraft från grunden

Ett år har passerat sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Ett år av brutalt dödande och med otaliga skadade för livet, men under hela tiden har Ukraina som land och dess invånare visat oerhört mod och en stor motståndskraft.

Årsdagen av invasionen den 24 februari var en smärtsam påminnelse om varför det är viktigt att snabba upp utvecklingen och stärka den civila verksamhet som behövs i händelse av höjd beredskap och krig för att ha ett stabilt totalförsvar.

Sverige behöver inte bara skydda gränserna, utan också den verksamhet som måste fungera i alla lägen, som exempelvis energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, sjukvård, räddningstjänst, transporter, barnomsorg etcetera.

Och påminnelser om sårbarheter och behovet av en god beredskap får vi som samhälle nästan dagligen, exempelvis vid olika
cyberincidenter.

Att snabbt stärka arbetet med civilt försvar har aldrig varit viktigare!

MSB har nu lämnat in två viktiga svar på regeringsuppdrag som rör kommunal räddningstjänst och hur räddningstjänsten kan stärkas för kris och krig: dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunens räddningstjänst under höjd beredskap och förberedelser inför återaktivering av civilplikt.

De erfarenheter vi drar från Ukraina har varit en av utgångspunkterna för MSB:s arbete med regeringsuppdragen: behov av att skydda sin personal och materiel och säkra sin infrastruktur och drift genom reservkraft, drivmedelslager och reservdelar.

I våra svar poängterar vi att det framför allt är den lokala förmågan som behöver stärkas.

Dimensioneringsuppdraget beskriver helheten och det totala behovet av personal vid höjd beredskap medan civilpliktsuppdraget behandlar hur personalen ska kunna identifieras, skrivas in och krigsplaceras i kommunal räddningstjänst.

I dimensioneringsuppdraget beskriver vi också att det finns behov av personlig skyddsutrustning och betydande förstärkning av materiel som exempelvis indikeringsutrustning och lyftutrustning som kan användas i raserade byggnader.

Regeringsuppdragen handlar om att ge förslag på lösning av personalbehoven för räddningstjänst under höjd beredskap, men personalbehoven för att ha förmåga till räddningsinsats även i vardagen kvarstår.

Av landets cirka 16 000 brandmän är nästan 11 000 deltidsbrandmän. 81 procent av landets räddningstjänster rapporterar att de har svårt att rekrytera eller behålla deltidsbrandmän. Det betyder att landets kommuner inte alltid kan leva upp till den beredskapsnivå man har behov av.

Lösningen kan bara finnas i att alla aktörer som har ett ansvar för personalförsörjning av räddningstjänsten hjälps åt för att hitta lösningar.

Mångfald måste prägla dagens moderna organisationer. Räddningstjänsten behöver vara en arbetsgivare dit fler, särskilt underrepresenterade grupper, vill söka sig.

MSB har tillsammans med landets räddningstjänster och SKR tagit fram en inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2030. Den är en bra grund att stå på i dessa frågor.

Det är viktigt att vi har ett samhälle som fungerar från den mindre olyckan till stora kriser och ytterst krig. Det är i den nära vardagen, där samhällets stöd märks för den enskilde, som en tillit och tilltro till samhället och vår gemensamma förmåga byggs och stärks.

En motståndskraft som står stark och stabil även över tid vid svåra samhällspåfrestningar, bygger på att tilliten till samhällets förmåga kombineras med att var och en förstår och accepterar sitt eget ansvar. Och allt börjar med våra barn, som vi som samhälle har ett gemensamt ansvar för.

Det är viktigt att möta barn där barn är och på ett sätt som är riktat just till dem. Det är ett av de bästa sätten för att hos dem bygga tillit till vårt gemensamma samhälle. Barn är kloka, barn snappar upp vad som händer.

Troligen är många barn oroliga både för det som händer nära och långt bort just nu. Det behövs information riktad direkt till dem, och till stöd för de som lever med eller arbetar med barn.

Därför är jag särskilt glad över att Lilla Krisinfo har öppnats, en webbplats riktad till barn 7-14 år. Jag hoppas att du som har barn i din närhet ser den som en webbplats som ger dig stöd i dina samtal med barnen.

Du och alla barn i din närhet hittar Lilla Krisinfo här:

Lilla Krisinfo