Nyhet

Uppdrag till MSB om hur civilplikten kan återinföras

Regeringen har gett MSB i uppdrag att förbereda återinförande av civilplikten.

- Med hänsyn till det rådande säkerhetsläget bedömer regeringen att förberedelser för en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst är en mycket angelägen fråga i arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

I november presenterades en utredning där det föreslogs ett återinförande av civilplikten, utredaren Britt Bohlin ansåg att det inom fem år behövs 3 000 utbildade civilpliktiga.

MSB har lyft fram att man initialt bör skriva in personer som har relevant utbildning, exempelvis utbildad räddningstjänstpersonal som i dag inte uppbär sådan anställning.

Torsdag 12 januari beslutade regeringen att ge MSB uppdraget att förbereda åtgärder för att aktivera civilplikten.

Regeringen konstaterar att i propositionen för totalförsvaret 2021-2025 reserverades för åren 2024-25 totalt 70 miljoner (20+50) för frågor relaterade till personalförsörjning.

För att aktivera civilplikten krävs juridiska och administrativa åtgärder av flera myndigheter, bland annat ett regelverk som sätter ramarna för hur civilpliktiga kan användas och hur de kan utbildas. Det har MSB nu har fått i uppdrag att ta fram. I uppdraget ingår även att se över behov av utbildningar, information till allmänheten, ersättningsfrågor med mera. En annan del i arbetet är att ta fram en tidsplan för när aktivering kan ske.

Uppdraget ska ske i samverkan med Plikt- och prövningsverket, synpunkter hämtas in från SKR (Sveriges kommuner och regioner), ett urval av kommuner samt från de sex civilområdesansvariga länsstyrelserna.

Uppdraget ska redovisas till regeringen 1 mars. Arbetet leds av Per Hulling, enhetschef för utbildningsutveckling på MSB.