Reportage

Brandgasventilation - enkelt eller svårt?

När och hur ska brandgasventilation ske?

- Man måste fundera på syftet. Det kanske inte alltid är så att man ska släppa ut gaserna, sade Stefan Svensson på Skadeplats.

Svensson, docent och teknisk doktor vid Lunds tekniska högskola, gav en liten lektion i brandgasventilation, att kontrollerat få ut värme och brandgaser ur en byggnad. Enkelt i teorin, dock inte i praktiken, konstaterade han.

- Först måste man fundera på syftet. Är det för att minska påverkan på människor, för att underlätta insats, hindra eller begränsa spridning, eller underlätta restvärdesräddning.

Eller kanske det inte ska ventileras alls.

- När man öppnar till brandrummet ändras tryckförhållandet i byggnaden. Är branden bränslekontrollerad har det ingen omedelbar påverkan på branden. Är branden ventilationskontrollerad kommer branden öka, det blir ökad effektutveckling och snabb brandspridning.

Ventilation kan ske med eller utan fläkt.

- Använder jag fläkt är det jag som bestämmer hur det ska gå till.

Med fläkt vid tilluftshålet bör frånluftshålet vara ungefär dubbelt så stort. Vid termisk ventilering är förhållandet det motsatta.

- Frågan om avstånd mellan fläkt och tilluftsöppning kommer ofta upp. Det finns inget givet svar. Det beror på fläktens storlek, tilluftsöppningens storlek, byggnadens planlösning. Man måste prova varje fläkt och lära sig hur den beter sig.

Men generellt konstaterade Svensson att om frånluftshålet är dubbelt så stort så är det rimligt att fläkten utnyttjas till 80-90 procent av sin kapacitet.

Svensson förmedlade också:

  • Tryckskillnader skapar flöden, alltid från högre till lägre tryck. Problemet kan vara att man inte alltid vet vad som finns mellan tilluft och frånluft.
  • Frånluftsöppning bör vara så nära branden som möjligt, oavsett om fläkt används eller ej.
  • Vindmätare kan vara bra att ha för att prova hur olika fläktar fungerar.
  • Det krävs helhetssyn på insatser, räcker inte att tänka ventilation. Är det en konstruktionsbrand måste man tänka annorlunda.