Nyhet

Solcellsanläggning kan vara strömförande

Uppvärmning med solcellsanläggningar blir vanligare. Om anläggningar skadas, exempelvis vid bränder, kan finnas risk för strömförande delar.

Brandskyddsföreningen och MSB har gjort en kartläggning av risker och tagit fram råd för räddningsinsatser.
– Vi känner inte till att det hänt några olyckor. Men omfattningen av solcellsanläggningar ökar och det finns ingen tidigare sammanfattande bedömning. Vi vill nå ut med detta till landets räddningstjänster, säger Tore Eriksson, MSB.

Kartläggningen innehåller bland annat bedömning av olika risker, hur farlig en strömförande anläggning kan vara, hur strömmen slås av, råd vid insats.
– Bränder i takregioner är inte ovanliga och det finns en osäkerhet hur man ska hantera dem om det finns solcellsanläggningar.

Själva solcellssystemet kan också orsaka brand. Orsaken är oftast glapp i kontaktdon eller kabelskador. Den likström som genereras i solceller är kopplad till en växelriktare som i sin tur levererar växelström till elnätet.
I Australien orsakar solcellssystem fyra-fem bränder per dag. I Tyskland har bara 0,006 procent av alla anläggningar som orsakat allvarlig egendomsskada på grund av brand.

Vid bränder i byggnader med solcellsanläggningar kan räddningspersonal komma i kontakt med strömförande delar, det kan vara ledningar, solpaneler eller byggnadsdelar.

Det finns också risk för nedfallande delar om infästningar eller paneler påverkas av brand.

Solceller genererar elektrisk spänning som inte kan kopplas bort så länge de är belysta. Det råder olika åsikter om strålkastarbelysning kan generera farliga elektriska strömmar. I råden har man därför valt att betrakta anläggningen som spänningsförande under hela dygnet. Samma synsätt finns i elföreskrifterna.
Det antas också att det dygnet runt förekommer viss likströmsspänning oavsett om växelriktaren är frånkopplad eller inte. Det innebär också risk för elchock vid beröring med del som inte är frånkopplingsbar.

 

Risker solcellsanläggning

 • Solcellsanläggningar genererar en likspänning som kan innebära en fara vid kontakt med spänningsförande delar.
 • Så snart man är medveten om att det finns en anläggning på byggnaden måste det tas i beaktande och riskbedömas, exempelvis om det är en stor konstruktion byggd för 1 000 volts likström. Vid spänning över 120 volt förekommer risk för elchock.
 • En oskadad anläggning kan betraktas som vilken elanläggning som helst.
 • Vid skadad anläggning på plåttak utökas riskområdet genom att ström från skadade paneler kan transporteras via ledande byggnadsdelar.
 • Fel i solcellssystemet kan orsaka höga temperaturer och antändning.
 • En solcellsanläggning bör kunna frånkopplas så nära solcellerna som möjligt för räddningspersonalens säkerhet, vilket kan ske på olika sätt. I dagsläget finns inga krav på säkerhetsfrånkoppling. Vid osäkerhet bör ett system betraktas som strömförande mellan solceller och växelriktare.

Råd vid insats

 • Räddningsinsats i fastighet med starkströmsanläggningar, däribland solcellsanläggningar, innebär risk för personskador. Insats behöver genomföras med höjd beredskap och försiktighet.
 • Rör aldrig skadade delar av solcellssystemet, använd inte metoder som kan skada solpaneler som är oskadad.
 • Om det brinner i direkt anslutning till själva solcellen är säkerhetsavstånd vid släckning med vatten en meter vid spridd stråle, fem meter vid sluten stråle.
 • Skum ska inte användas mot spänningssatta anläggningar.
 • Behöver oskadade paneler rivas ska växelriktarna först slås från. Därefter kan solcellerna frånkopplas genom att koppla isär kontakter under respektive panel.
 • Skadade paneler ska tillsammans med stativ och ledande byggnadsdelar betraktas som spänningssatta.
 • Efter insats ska ägare/innehavare, brandutredare, restvärdespersonal eller andra yrkesgrupper informeras om eventuellt kvarvarande risker.