Frågor & svar om Nato

Nio frågor och svar om Nato.

1 Hur går det civila beredskapsarbetet i Nato till i dag?

Det bedrivs inom Resilience Committee (RC). Under RC finns det sex tematiska planeringsgrupper som arbetar med civila förmågor.

Det handlar om sjukvård, mat och vatten, energi, kommunikationer, transport och civilskydd.

Syftet är att stärka samhällets motståndskraft och understödja det militära försvaret.

2 Vad kommer medlemskapet betyda för arbetet med civilt försvar?

Sveriges totalförsvarsplanering för att kunna verka vid höjd beredskap ligger i linje med Natos grundläggande riktlinjer för civil förmåga.

Medlemskapet ställer tydligare krav på rapportering och uppföljning av det arbete som bedrivs, att nationella mål för resiliens utvecklas och att utvärderingen av den civila förmågan sker utifrån en närmare dialog med Nato.

Kunskapsnivån kring Nato som organisation och hur samarbetet bedrivs kommer behöva höjas i hela det svenska systemet.

3 Vilken roll har MSB i Sveriges civila beredskapsarbete med Nato?

MSB har regeringens uppdrag att samordna det civila beredskapsarbetet och upprätthålla en samlad bild av svenskt deltagande. MSB har även ett utpekat ansvar för civilskyddsfrågor inom samarbetet.

4 Vilka är Natos sju förmågor för nationell resiliens?

Förmågorna som ska bidra till att upprätthålla alliansens kollektiva försvarsförmåga och möta hot är:

  • Säkerställandet av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner
  • Resilient energiförsörjning
  • Effektiv hantering av okontrollerade befolkningsrörelser
  • Resilienta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning
  • Hantering av masskadeutfall
  • Resilienta civila kommunikationssystem
  • Resilienta transportsystem.

5 Kan Nato stationera soldater och vapen i Sverige?

Förutom en flygflottilj i tyska Geilenkirchen har Nato inga egna förband, medlemsstaterna avdelar sina förband efter beslut av respektive regeringar och parlament. Norge och Danmark har förbehåll för lagring av kärnvapen och stationering av trupp.

6 Har Nato kärnvapen?

Nato äger inga egna kärnvapen. USA, Storbritannien och Frankrike har kärnvapen som är nationella tillgångar.

7 Kan svenska värnpliktiga tvingas strida för andra länder?

Sverige kommer vara en del av Natos kollektiva försvar. Det innebär att svenska förband ska kunna delta i försvaret av andra alliansmedlemmar. Försvarsberedningen konstaterade i en rapport att det också gäller förband med värnpliktiga. Frågan är nu under utredning i Regeringskansliet.

8 Försvarsmakten övar redan i dag med Nato – hur förändras det med medlemskap?

Sverige kommer att delta i den operativa planeringen på alla ledningsnivåer, vara med och fatta beslut och integrera vår egen försvarsplanering med övriga Natomedlemmar, främst de i närområdet, det vill säga Finland, Norge och Danmark. Det nordiska försvaret blir en homogen helhet.

9 Hur mycket kostar det att vara Natomedlem?

Sverige ska avsätta två procent av BNP till försvaret. Minst 20 procent av försvarsbudgeten ska gå till materielinvesteringar.

Sverige ska också bidra till Natos gemensamma budget med omkring 600–700 miljoner kronor per år. Sverige förväntas också bidra med personal till Natos strukturer.

 

Källor: Regeringen, MSB och Försvarsmakten.