Nyhet

Döms öka bemanningen nattetid på vårdboende

Räddningstjänsten gick på nyttjanderättshavaren och krävde ökad bemanning nattetid på äldreboendet.

Vårdbolaget anser att föreläggandet ska riktas mot fastighetsägaren och kräva installation av sprinkler. Både länsstyrelsen och nu Förvaltningsrätten ger räddningstjänsten rätt.

Målet är principiellt viktigt: till vilken part ska tillsynsmyndigheten rikta brandskyddskraven, fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren? Kan tillsynsmyndigheten med stöd av 2 kap 2§ LSO ställa krav på bemanning i en organisation för att uppfylla brandskyddskraven?

2011 tog vårdbolaget Attendo över ett behovsprövat vård- och äldreboende i Mölndal. Attendo halverade bemanningen nattetid från fyra till två personer. Vid en tillsyn skrev Räddningstjänsten Storgöteborg ett föreläggande och krävde en återställning av personalstyrkan. Boendet har 63 brukare och enligt räddningstjänsten kan två personer omöjligt klara de uppgifter som krävs vid en brand.

Attendo har motsatt sig kravet och anser för det första att föreläggande om antal personal saknar stöd i lag. 2 kap 2§ LSO ger ingen möjlighet att ställa krav på personalstyrka enligt Attendo.
Bolaget anser också att personalstyrkan är tillräcklig. Ibland, vid oro hos de äldre, sätts fler personal in och en sjuksköterska tjänstgör också ett par timmar varje natt.

Attendo anser också att kravet är oskäligt dyrt och skulle kosta 800 000 kronor per år exklusive sociala avgifter. Kostnaden står inte i rimlig proportion till nyttan.  En mer kostnadseffektiv åtgärd vore att i stället ålägga fastighetsägaren att installera sprinkler till en kostnad på omkring 3,5 miljoner kronor. På sikt är det den mest kostnadseffektiva åtgärden och ger det bästa brandskyddet enligt Attendo.

Äldreboendet byggdes 1972 och uppfyller inte dagens brandskyddskrav, men med kombinationen personalstyrka och befintligt byggnadstekniskt skydd uppfylls ändå brandskyddskraven. Eftersom Attendo genom personalminskningen nattetid ensidigt minskat sin förmåga så att brandskyddet inte längre är godtagbart anser räddningstjänsten inte att det är rimligt att förelägga fastighetsägaren att installera sprinkler.

Både länsstyrelsen och Förvaltningsrätten har gett räddningstjänsten rätt. Förvaltningsrätten skriver i domen att det ”framstår det som ett oacceptabelt risktagande att förutsätta att två personal är tillräckligt i händelse av brand.”

Attendo anser att målet har stor betydelse för vård- och omsorgsbranschen i Sverige och har begärt prövningstillstånd hos Kammarrätten för att få domen upphävd. Man vill att det ska klargöras om det är nyttjanderättshavare eller ägare som ska bli föremål för ett föreläggande när valet står mellan två åtgärder som ger samma effekt på byggnadens brandskydd.