Nyhet

Brist på mat om fossila bränslet halveras

Om tillgången av fossila bränslen slås ut drabbas livsmedelskedjan i ett tidigt skede.

– Vid halvering av bränslet har vi brist på mat, säger Ola Pettersson, forskare på JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik.
Pettersson och Birgit Landquist, SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik har studerat konsekvenserna för primärproduktion och försörjning av livsmedel vid brist på fossila bränslen. De presenterade resultatet i Uppsala.

– Jordbruket gör inte av med så mycket energi jämfört med andra näringar, men är mycket beroende av fossil energi. Det är svårt att få ut biogas till en jordbrukare. Vägar till lösning finns på sikt, men inte i morgon, säger Birgit Landquist.

20 procent av landets transporter har med livsmedel att göra. Kedjan är lång. Det transporteras foder till jordbruk, från jordbruk till producenter, producenter till producenter, slutprodukt till grossist, grossist till butik.
– Och själva kör vi bil till affären. Allt detta kräver energi, säger Ola Pettersson.

För varje liter mjölk en ko producerar måste tillföras 1 kilowattimme energi.
– Framförallt foderproduktionen kräver energi.
En 25-procentig brist på fossila bränslen och dess konsekvenser för livsmedelsproduktionen skulle vi klara, anser forskarna, eftersom vi sätter i oss mer mat än vi behöver.
– Men kommer vi ner under hälften, då klarar vi inte att hålla energibehovet, då har vi matbrist.

En omställning av energianvändningen tar tid. Till fossila produkter hör också naturgas som används för produktion av mineralgödsel. Bränslebrist skulle sannolikt innebära förändrad produktion: reducerad jordbearbetning och mindre skördar, satsning på säkra grödor, minskning av spannmål, mindre foder till djuren och så vidare.

Relaterat