Nyhet

MSB vill testa gemensamma blåljusstyrkor

MSB vill på försök införa gemensamma blåsljusstyrkor som täcker in räddningstjänst, sjukvård och polis. Både Polisen och Socialstyrelsen anser att det finns legala hinder.

- Men det hindrar inte försöksverksamhet anser vi, säger Anders Axelsson, MSB.

 Räddningstjänsten har ofta svårt att rekrytera personal i glesbygd. Där är också ofta långt till sjukvård och polis. För några år sedan började diskuteras vad som då kallades ”trygghetsstyrkor”, vilka skulle kunna representera all blåljusverksamhet.

Ur den diskussionen fick MSB regeringsuppdraget ”Bättre tillgänglighet vid nödläge” som handlar om att säkra samhällsservicen i hela landet.

Polisen och Socialstyrelsen anser att sekretess i polisens och sjukvårdens arbete innebär legala hinder.

- Men med försöksverksamhet vill vi identifiera vilka hinder som kan undanröjas, säger Anders Axelsson.

MSBs förslag ska lämnas till regeringen nästa vecka. Och man pekar på tre kategorier som skulle kunna säkra servicen i såväl tätort, landsbygd som glesbygd: blåljusorganisationerna, semiprofessionella och frivilliga.

Blåljusorganisationerna kan hjälpa varandra i sina uppgifter för att förkorta väntan vid nödläge. Först på plats försöker ge akut hjälp, en form av ”i väntan på varandra”.

- Personalen kan ges utbildning för att klara uppgifter av livräddande karaktär. Organisationerna behöver ha en synlig infrastruktur, så man kan se varandras resurser.

Semiprofessionella kan vara personal anställda i kommun eller landsting som blir resurser vid nödläge, exempelvis hemtjänst, teknisk personal, väghållning.

Vid en genomgång i Öckerö visade det sig att förutom räddningstjänstens tio personer i beredskap fanns ytterligare 40 med kommunal jour.

- Ett merutnyttjande av kommunal beredskap kan åstadkommas. Det här skulle kunna vara personer som blir specialister på att vara generalister, många funktioner samlas i en.

Frivilliga kan bli en bred grupp. Utredningen har hämtat inspiration från projektet ”SMS-livräddare” i Stockholm. Enkelt uttryckt att ha en bred grupp frivilliga som täcker in ett geografiskt område och där alltid någon har nära till olycksplatsen.

- Hjälpen blir snabbare tillgänglig. Det är givetvis en lösning som kräver utbildningsinsatser.

Anders Axelsson påpekade på Brandkonferensen att det inte krävs många olyckor för att det MSB föreslår ska vara samhällsekonomiskt lönsamt.

En del av idéerna har hämtats från USA där man i vissa regioner har kombinerat räddningstjänst/polis i Public Safety.

- Hur der fungerade var en ögonöppnare för mig. Jag tror vi många gånger överutbildar personal för våra samhällsfunktioner.

En försöksverksamhet över fyra år föreslås där de centrala myndigheterna MSB, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen delar på kostnaderna för genomförandet.

- Nu är det upp till politikerna att bedöma om detta ska göras.

Kommuner som anmält intresse att delta i försöksverksamheten är Kiruna, Jokkmokk, Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge och Lindesberg. MSB föreslår att kommunerna ska ha full kostnadstäckning, men måste göra förändringar i verksamheten för att kunna medverka.