Insändare

Boverkets nya byggregler hotar brandsäkerheten

Boverket har nyligen presenterat förslag till nya byggregler som påverkar brandsäkerheten i våra framtida bostäder.

Dessa förslag får, om de verkställs, djupgående negativa konsekvenser för de boendes trygghet och säkerhet.

Som två av Sveriges största räddningstjänster ser vi med oro på dessa förändringar och vi anser att Boverket har underskattat både risker och kostnader.

Ett av de mest framträdande inslagen i Boverkets nya förslag är överföringen av ansvar för brandsäkerheten från byggherre och fastighetsägare till den kommunala räddningstjänsten.

Förslaget innebär bland annat att viktiga regler för brandsäkerhet i flerbostadshus försvinner, och att boende i högre grad måste vara beredda på att utrymma via räddningstjänstens höjdfordon och stegar vid brand.

Att klättra ut från ett fönster eller en balkong, kanske mitt i natten och från hög höjd, och över till en stege är ibland nödvändigt för att rädda sitt liv. Samtidigt bör den möjligheten endast ses som ett komplement till det byggnadstekniska brandskydd som i dag utgör fundamentet för brandsäkerhet i svenska flerbostadshus.

Vi är bekymrade över de försämrade möjligheter till tryggt boende som Boverkets nya förslag i praktiken riskerar att föra med sig.

Dagens välbeprövade byggnadstekniska lösningar, så som två av varandra oberoende nödutgångar och brandsäkra trapphus, utgör en solid grund för brandsäkerhet i flerbostadshus.

Att göra som Boverket föreslår, och rucka på inbyggda fungerande lösningar, är fel väg att gå och inget som borgar för en robust och långsiktig boendetrygghet.

Räddningstjänsten har alltid och kommer alltid att rädda liv i händelse av olycka, men att göra byggreglerna mindre säkra är inte rätt väg att gå, i synnerhet inte i ett läge där Sverige tar krafttag för att höja krisberedskapen till följd av en orolig omvärld.

Vi lever i en tid då en åldrande befolkning i allt högre grad bor kvar i sina bostäder, trots att det är tveksamt ur brandsäkerhetssynpunkt.

Boverkets förslag verkar inte ta hänsyn till de utmaningar som uppstår både för äldre och för funktionsnedsatta när möjligheterna till utrymning begränsas.

Förslaget riskerar därmed att ytterligare åsidosätta tryggheten för våra äldre medborgare, som tillsammans med funktionsnedsatta redan utgör två av samhällets mest utsatta grupper ur ett brandsäkerhetsperspektiv.

Vi saknar en konsekvensutredning av Boverkets förslag som beskriver vad detta kommer att innebära för invånare som med all rätt förväntar sig ett tryggt och säkert boende i händelse av brand.

Det är direkt oansvarigt att införa sådana förändringar utan att fullt ut förstå dess inverkan på samhällets säkerhet och invånarnas trygghet.

I takt med att samhället utvecklas byggs allt fler komplexa och höga byggnader. Det är av yttersta vikt att dessa byggnader uppfyller höga och likformade krav på brandsäkerhet.

I Boverkets förslag ser vi dock inte att denna fråga har fått det utrymme den behöver, snarare anar vi en utveckling i fel riktning. Det föreslås även att branschöverenskommelser i någon mån ska ersätta faktiska regler. I förlängningen tror vi inte att det tjänar vare sig medborgaren eller branschen särskilt väl, utan att det snarare riskerar att leda till ett försämrat brandskydd i samhället.

Vi förstår att det kan finnas önskemål om att utforma överenskommelser i branschen, men vi behöver samtidigt tydliga och ensande regler som är lätta att följa upp och kontrollera.

Räddningstjänsten är en händelsestyrd verksamhet som reagerar snabbt och effektivt i en mängd olika situationer.

Om det byggnadstekniska brandskyddet försvagas så försämras inte bara de boendes möjligheter att själva utrymma och rädda sina egna liv eller andras. Även vår flexibilitet och förutsättningar för effektiva insatser vid bostadsbränder försämras, vilket har en direkt negativ inverkan på samhällets trygghet i stort.

Slutligen, med Boverkets förslag kommer kostnaderna för brandsäkerhet att flyttas från fastighetsägare och byggherrar till skattebetalarna. Ansvarsförskjutningen är inte konsekvensutredd och är i grunden orättvis. Det är den som direkt ansvarar för en byggnads säkerhet som också bör bära dessa kostnader.

Vi vill se en utveckling där kraven på brandsäkerhet i samhället stärks snarare än urholkas, både i syfte att förebygga bränder och i syfte att skapa goda förutsättningar att kunna rädda liv och egendom.

För att säkerställa att våra medborgare och räddningstjänsten inte ställs inför ökade risker och oskäliga kostnader behöver Boverkets förslag omprövas och förbättras.

Vi är övertygade om att det går att kombinera den goda intentionen om en förenklad byggprocess med snabbare och mer kostnadseffektivt byggande med en hög brandsäkerhetsnivå – för de boendes trygghet.

Arnevall.jpg

PETER ARNEVALL
förbundsdirektör
Storstockholms brandförsvar

Klevensparr-liten.jpg

LARS KLEVENSPARR
förbundsdirektör
Räddningstjänsten Storgöteborg