Debatt

Hoppas på en kioskvältare

Nu har jag varit på MSB fem månader på enheten för räddningstjänst. Jobbar med övergripande utvecklingsfrågor inom räddningstjänstens utryckande del, är till 50 procent uthyrd till år 2017 till avdelningens ledningsstöd och dess analysfunktion.

Vi har precis fastställt en årlig lägesanalys som tar fasta på det uppdrag som finns för avdelningen.

Avdelningen för utveckling av beredskap ska enligt vår arbetsordning, bland annat inom ramen för sin förberedande uppgift, i första hand ha aktuell kunskap om vilka utvecklingsbehov som finns i samhället (inom avdelningens ansvarsområde), stödja utvecklingen av berörda aktörers förmåga att samverka och leda, samt inom räddningstjänstområdet samordna och tillsammans med aktörerna utveckla förmågan inom området.

Lägesanalysen tar sikte på behovet av att beskriva förmågor och oförmågor, uppdelat i en bred del angående krisberedskap allmänt samt en del om specifika räddningstjänstfrågor. Den ska utgöra ett beslutsunderlag för avdelningsledningen.

På grund av att vi inte varje år kan täcka hela räddningstjänstområdet och för att det finns annat underlag att också väga in, kan vi inte gå alldeles för långt i våra slutsatser och ger inte heller förslag till beslut i analysen. Ledningen har ju en helhetsbild och annan input som inte vi har.

Detta är andra året som en sådan lägesanalys görs. I nu beslutad analys har vi inom räddningstjänstdelen valt att belysa samverkan, ledning och kompetens av förmåge-dimensionerna. Vi har också ett par olika fördjupningar, detta år GIS, räddningstjänstens utbildningar, erfarenheter från skogsbranden, trafikolyckor med fordon med alternativa bränslen med mera

Analysen baseras på önskemål och inriktningar internt, och grundar sig på internt och externt materiel. Det innebär att vi när vi gör en fördjupning går tillbaka och dammsuger omvärlden på relevant material och sammanför olika källor, så att inte alla behöver göra samma arbete parallellt på olika ställen i organisationen.

Det innebär också att analysen inte tappar direkt i aktualitet, utan är tänkt att användas i efterföljande diskussioner om inriktningar.

För att förbättra räddningstjänstanalysen har vi använt oss av en referensgrupp med utvalda analytiska representanter från räddningstjänsten, forskarvärlden och MSB, förutom de interna kollegor som även varit med i framtagandet.

Vi har fått värdefulla och konstruktiva synpunkter, som kommer att hjälpa oss framåt på ett utmärkt sätt.

Vår utmaning är att behålla vår formella, seriösa approach att använda oss av välgrundade rapporter och formella källor istället för individuellt tyckande, samtidigt som vi vill kunna fånga framtiden, trender och branschaktuella frågor. Hur vi gör det senare måste vi lösa. Nu använder vi oss i stort sett enbart av skriftliga, seriösa källor.

Min förhoppning är att analysen ska bli användbar även externt (läs: en kioskvältare) så småningom, trots att uppdraget från början och primärt är att skapa ett underlag för avdelningen i diskussionerna om inriktningen av verksamheten.

Kanske kan den bli ett bra komplement i debatten till den nationella risk- och förmågebedömningen inom krisberedskap, öppna jämförelser inom trygghet och säkerhet och räddningstjänst i siffror.