Extra miljoner till krisberedskap och stöd till räddningstjänst

190 miljoner för att snabbare bygga upp det civila försvaret. Ersättning för räddningstjänst ökas med drygt 100 miljoner.

Det var några av beskeden i regeringens vårändringsbudget.

Regeringen föreslår att krisberedskapsanslaget (2:4) ökas med 140 miljoner. Av summan går 100 miljoner till nationella förstärkningsresurser för kommunal räddningstjänst, exempelvis för reservkraft, brandbekämpning, sanering och indikering av farliga ämnen.

30 miljoner går till statliga myndigheter för att stärka deras förmåga för civilt försvar och 10 miljoner till att rusta skyddsrum.

MSB:s anslag höjs med 50 miljoner. 30 miljoner anslås för att höja myndighetens förmåga att verka uthålligt i sin centrala och samordnande roll av det civila försvaret. 20 miljoner ska användas för att stärka cybersäkerheten, bland annat genom det stöd MSB lämnar kring it-incidenter.

Anslaget för ersättning för räddningstjänst höjs med 101 miljoner. Anslaget används enligt lagen om skydd mot olyckor, för att finansiera vissa kostnader vid genomförda räddningsinsatser och finansiera insatser för att bekämpa olja med mera till sjöss. Eftersom utgifterna för ersättning förväntas bli högre än tidigare beräknat, främst beroende på färjan Marco Polo grundstötning i Blekinge i höstas ökas därför med 101 miljoner.

I övrigt inom området ”försvar och samhällets krisberedskap kan noteras:

  • Anslaget till Försvarsmaktens förbandsverksamhet och beredskap ökas med 900 miljoner. Försvarsmaktens insatser internationellt får ytterligare 471 miljoner. Anslaget berör bland annat avgifter till Nato. För att delvis finansiera åtgärderna minskas anslaget för anskaffning av materiel och anläggningar med 745 miljoner.
  • Ersättningen till SOS Alarm höjs med 30 miljoner.

Beslut om vårändringsbudgeten kommer att fattas den 12 juni.