Ledare

Vi behöver en mångfald erfarenheter

Ur askan i elden… Vi som arbetar med samhällets krisberedskap och ökad säkerhet i en föränderlig tid har verkligen fått åka berg- och dalbana under våren. Våra komplexa tekniskt avancerade system kan slås ut på kort tid av naturfenomen som är väl kända men svåra att förutse.

Samtidigt är människan extremt flexibel och samhällssystemet anpassar sig snabbt till de gränser naturen satt.

Jag tänker förstås på den isländska askpelaren som fortfarande ställer till med oreda i flygtrafiken, och som ändå bara är en stillsam viskning jämfört med vad som skulle kunna inträffa vid ett riktigt stort vulkanutbrott på Island.

Å ena sidan stillastående flygtrafik, och å andra sidan reaktioner för att snabbt anpassa verksamhet, aktiviteter, transporter efter den rådande situationen. Ett exempel av flera är användningen av Facebook för att arrangera samtransport av strandsatta resenärer runtom i Europa.

MSB fick en del att göra under de där första veckorna och drog en nyttig lärdom: vi arrangerade samverkanskonferenser för första gången på internationell nivå med de nordiska grannarna, i syfte att skaffa oss en gemensam lägesbild och redskap för koordinerad kommunikation.

Från Island kom då en rapport om att de hade ungefär 1 000 pressekreterare i arbete för att hantera det enorma trycket från utländska massmedier. Media­hanteringen var minst lika komplicerad som de insatser som måste göras för att rädda människor och djur undan askregnet.

Det där intresserade i sin tur EU-kommissionären Kristalina Georgieva som ansvarar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, varför hon valde att komma till Sverige på en blixtvisit och bland annat diskutera vikten av förebyggande arbete för att förhindra eller minska konsekvenserna av exempelvis naturkatastrofer.

Nu pågår en annan katastrof som får globala konsekvenser, oljeläckan i Mexikanska bukten. I ett unikt samarbete mellan Sverige, EU och USA pågår samtidigt förberedelser för att hantera solstormar som forskare befarar kan bli så intensiva om ett par år att de kan slå ut delar av samhällsviktiga verksamheter.

Den grekiska finanskrisen är ett fjärde exempel på en form av hot som måste hanteras snabbt, kraftfullt och i ett internationellt samspel. Ett femte uppenbart globalt hot är klimatförändringarna, som ju också MSB är engagerad i på många plan – från kartläggning av översvämningsrisker, vårflod och hantering av jordskred till gräsbrandsrisk och samhällsplaneringsfrågor i områden som kommer drabbas hårt av höjda vattennivåer.

Mångfaldsfrågor är en annan dimension som präglar vårt arbete och som är aktuellt på flera ledder. SMO-utbildningen (utbildningen för Skydd mot olyckor) attraherar för få kvinnor och för få människor med utomnordisk bakgrund.

Men attityderna ändras, idag finns ett tryck i de större räddningstjänsterna om rejäla förändringar, ett tryck som förhoppningsvis kommer att inspirera räddningstjänsten i hela landet.

I ett framgångsrikt mångfaldsarbete finns också nyckeln till ett förebyggande arbete mot anlagda bränder i skolor. För, som en av MSB:s medarbetare uttrycker saken: det gäller att få stopp på de anlagda bränderna innan den första tändstickan satts till plånet. Och i det förebyggande arbetet behöver vi nya friska ögon och människor som förstår att tolka de sociala sambanden och översätta sammanhang.

Kort sagt. Vi behöver en mångfald erfarenheter för att kunna hantera denna mångfald frågor.