Ledare

Den blomstertid nu kommer…

Precis till skolavslutningen blev MSB:s handlingsplan för ökad mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten klar. Planen väcker debatt eftersom den bland annat pekar på behovet av samordnad och medveten syn också när det gäller de fysiska intagningskraven.

Målet är högt. År 2014 ska 40 procent av de nyanställda brandmännen vara kvinnor. Idag är det enstaka procentandelar, i hela landet finns endast 60 heltidsanställda och 338 deltidsanställda kvinnliga brandmän. Andelen brandmän med öppet homosexuell läggning är nästan noll.

Hur många brandmän det finns som har annan etnisk bakgrund än svensk går inte att mäta, men de goda exemplen på samarbete mellan räddningstjänst och skola i de tre storstäderna visar hur viktigt det är med brandmän som har skilda egna livserfarenheter. I sammanhanget är det värt att lyfta fram Räddningstjänsten Syds projekt att utbilda 24 brand- och säkerhetsvärdar, fem kvinnor och 19 män.

Värdarna talar 18 olika språk, och de studerar på MSB:s anläggning i Revinge i sommar. Vi hoppas de ska inspirera fler att utbilda sig för och söka sig till räddningstjänsten. Men först och främst ska de vara brobyggare mellan ungdomar och företrädare för samhället – exempelvis räddningstjänsten och polisen. Självfallet medverkar MSB också i sommarens Pridefestival – bland annat för att tydliggöra att HBT-medarbetare har en lika naturlig plats bland oss som arbetar med samhällsskydd och beredskap som i samhället i övrigt.

Min bild är också att toleransen och förståelsen ökar inom vårt område. Men vi ser fortfarande exempel på fördomar och diskriminering.

Det ökande antalet anlagda skolbränder oroar. Ingen skolledare kan i dag vara säker på att inte drabbas. Därför bör varningssignaler som skadegörelse i och omkring skolan, mobbning och liknande tas som en brandvarning. Även de allra första tecknen bör följas upp. Det blir kostsamt om alla behöver få egna erfarenheter av bränder för att agera.

Vi vet nu att ett bra brandskydd omfattar inte bara brandskyddstekniska frågor, utan även underhåll, vuxennärvaro och elevvård.

Många av de ungdomar som anlägger bränder har bekymmer med skolan, dåliga kamratrelationer eller besvärliga hemförhållanden. Elever som trivs i sin skola förstör däremot inte.

Det är med detta helhetsperspektiv som MSB kommer att fortsätta att arbeta med det samhällsproblem som skolbränderna utgör.  Alla de olika aspekterna behöver hanteras samtidigt och av många aktörer i samverkan.

Under våren har en influensapandemi drabbat världen. Sverige är när detta skrivs relativt förskonat från smittan, men experterna räknar med att vi kommer att drabbas på allvar under hösten. Det är inte osannolikt att pandemin når oss innan vi har hunnit få tillgång till vaccin.

Det här läget ställer höga krav på alla oss som ansvarar för verksamheter som alltid måste fungera i samhället. Utmaningen är att planera för en situation då det under en period är betydligt högre sjukfrånvaro än vanligt. Hur ser det ut där du arbetar? Klarar din arbetsplats att utföra sina viktigaste uppgifter under en pandemi?

När du läser detta är Sverige på väg in i rollen som ordförandeland i EU. Det är ett stort ansvar som också rymmer många frågor som rör samhällsskydd och beredskap.

MSB hjälper regeringen att arrangera flera workshops och möten inom ramen för ordförandeskapet. Målet är förstås att driva frågor som rör samhällsskydd och beredskap framåt i EU-samarbetet. Samtidigt har vi uppgiften att stödja samordningen av myndigheternas åtgärder och information om det inträffar en kris. Den uppgiften får ytterligare en dimension när Sverige har det politiska ledarskapet för hela EU-kretsen.

MSB kommer med andra ord att vara igång hela sommaren. Men vi kommer att turas om att ta ledigt för att hämta kraft. Och vi önskar alla läsare en vilsam stund i hängmattan och en solig sommarsemester.