Insändare

Inför obligatorisk samhällsinsats efter gymnasiet

Förslag för ett tryggare, friskare och medmänskligare samhälle:

  • Försvaret, samhällsplikten, det robusta och tryggare samhället

Alla som har fysiska/psykiska möjligheter ska som minimum genomföra tre månaders samhällsinsats/-plikt efter gymnasiet.

Vi ska lära oss att stötta samhället vid störningar och stora påfrestningar och även försvara oss vid väpnade angrepp mot samhället, landet och demokratin.

Utbildningen skulle kunna utföras på närliggande räddningstjänst eller närmaste hemvärnsbataljon.

Dessutom, det tryggar framtida resursbehov med räddningspersonal samt cip (civila insatspersoner).

Åtgärden skulle stärka försvarsviljan och viljan att bevara landet Sverige på tio-i-topplistan bland världens ”lyckligaste” länder att bo i.

Sverige har kommit långt, och mycket av det positiva vi har lyckats med via bra dialog måste försvaras och arbetas med för att bevaras. Det är väsentligt att vi har inställningen att det är viktigt att försvara Sverige och landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer.

Nato-medlemskap är en självklarhet. Vi måste ge något, om vi ska räkna med att få något.

Staten ska uppmuntra befolkningen att bli civila insatspersoner (samma organisation och juridiskt skydd som SMS-livräddarna har). Dessa kan stötta vid olyckor och tillbud. Alltså, en light-brandman, -polis, -sjukvårdare, -medmänniska (psykiskt).

De allra flesta mår bra av att känna delaktighet i ett större sammanhang, i det robusta Sverige. Om du inte kan eller vågar agera vid hotfulla situationer, ska du åtminstone kontakta polisen. Allt för att göra samhället medmänskligare och tryggare.

  • Vård och omsorg

Öka personaltätheten på sjukhus och vårdcentraler, för att bland annat skapa mer tid med patienterna och för att förebygga innan allvarlig sjukdom uppträder.

Vi bör också stötta ideella föreningar, idrotts och sociala, i större utsträckning. De gör ett fantastiskt jobb för folkhälsan.

Vi måste minska den ofrivilliga ensamheten, som bland annat påverkar det psykiska måendet och kan leda till negativt tänkande. Grundidén måste vara ”laget före jaget”.

För att minska det personliga lidandet och de gigantiska samhällskostnaderna knutna till fallolyckor, ska lämpliga fallskyddsanordningar finnas och användas dygnet runt på alla äldreboenden och gärna också i egna boenden där behoven finns.

  • Juridik och brottslighet

Viktigast av alla nödvändiga förebyggande åtgärder är att förhindra tillförseln till de kriminella nätverken, alltså det som föder dem. Jag tror att det är den enda möjliga vägen att gå. Dessa individer är ofta 10–15 år. Även detta kräver en ökad personaltäthet, då bland barnen.

Vi bör införa ”skvallerpengar/visselblåsarpengar” till rapportörer som har information som leder till gripanden av kriminella. Vi måste också kunna vittna anonymt. En jury avgör om vittnet är trovärdigt.

På grund av det hårda samhällsklimatet har viljan att vittna minskat, vilket är fullt begripligt. Vi måste acceptera att den personliga integriteten genom kameraövervakning minskas för samhällets bästa.

Alla vuxna bör ha 112-appen aktiv i sin telefon, primärt för att hålla sig uppdaterade om vad som händer i deras närhet, men också för att i möjligaste mån stötta den drabbade eller samhället i stort. Goda exempel ska premieras löpande, av exempelvis kommunen/räddningstjänsten.

Vi ska uppmuntra befolkningen att vilja vara SMS-livräddare, blodgivare samt cip:are. Laget före jaget…

MICHAEL JOHANSSON