Nyhet

Lagrådsremiss för en mer likvärdig räddningstjänst

Starkare statlig styrning av både förebyggande och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten. Kommunerna ska kunna upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. MSB tar över tillsynen att kommunerna följer LSO.

Det är några av förslagen i den lagrådsremiss regeringen beslutat om efter utredningar av de stora skogsbränderna. Målet är att åstadkomma en mer likvärdig räddningstjänst över landet. Enligt Patrik Perbeck, enhetschef på MSB, är ett skäl till att skyddet inte är likvärdigt att det varit svårt att tolka och omsätta portalparagrafen i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) om ”ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”.
Patrik Perbeck— Det nya nationella målet om förebyggande förtydligar målet för kommunens förebyggande verksamhet, men det kanske snarare är de förtydligade kraven och tankarna med handlingsprogrammen som kommer skapa förutsättningarna för större likvärdighet.

Tanken är att handlingsprogrammen ska bli jämförbara och därför ges MSB rätt att ge ut föreskrifter om handlingsprogrammens utformning och struktur.
— Det underlättar för kommunerna att jämföra sig och förbättra sig, men också för staten i både råd, information och tillsyn.
Övertagandet av tillsynen från länsstyrelserna innebär att MSB måste bygga upp en ny tillsynsverksamhet. Behovet av förstärkning har lyfts i budgetunderlaget till regeringen.
— Räddningstjänstutredningen har uppskattat att bara den granskande uppgiften, personella resurser för att bedriva tillsynsuppgiften, uppgår till cirka 15 miljoner kronor. När det gäller andra förslag i räddningstjänstutredningen om utökat stöd till kommunerna inom en rad olika områden uppskattas det till cirka 7 miljoner, säger Patrik Perbeck.

MSB föreslås få föreskriftsrätt inom fyra olika områden: om övergripande ledning av räddningstjänsten, om handlingsprogrammens utformning och struktur, om hur kommunernas tillsyn över brandskyddet ska planeras och utföras samt om att kommunerna efter avslutad räddningsinsats ska skicka in en undersökningsrapport till MSB och vad denna ska innehålla.
Redan under skogsbränderna intog MSB en delvis styrande roll och nu föreslår regeringen att MSB ges den formella rätten att prioritera och fördela resurser vid omfattande räddningsinsatser.
Lagförslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.