Nyhet

Här kan du lära mer om totalförsvaret

Vill du lära dig mer om totalförsvaret? MSB har uppdaterat en webbkurs som finns tillgänglig på myndighetens webbsida.

Tillsammans med Försvarsmakten utvecklade MSB under 2019 den grundläggande webbkursen ”Totalförsvaret – ett gemensamt ansvar”.

Syftet var att öka kunskapen och uppmuntra till gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

Över 12 00 användare har tagit del av webbkursen. Nu har utvecklingen inom området föranlett en uppdatering; exempelvis på grund av ny försvarspolitisk inriktning, MSB:s och Försvarsmaktens handlingsplan ”Handlingskraft” och övergripande mål för totalförsvaret, samt justerade mål för civilt och militärt försvar.

Webbkursen finns tillgänglig utan inloggning på msb.se/totalförsvar och vänder sig till medarbetare inom organisationer med uppgifter i totalförsvarsplaneringen. Det tar cirka 45-60 minuter att genomföra kursen som även går att nå via fortbildningstjänsten, fortbildning.msb.se.

Webbkursen är indelad i fyra kapitel:

  • Det här är totalförsvaret
  • Därför behövs totalförsvaret - om förändrad hotbild, säkerhetspolitiskt läge och samhällsviktig verksamhet
  • Roller och rättsliga förutsättningar – beskriver samhällets krisberedskap som grund för totalförsvaret, aktörers uppdrag och ansvar, begreppet höjd beredskap samt några centrala regler vid krig eller krigsfara.
  • Tillsammans skapar vi motståndskraft – beskriver aktiviteter i totalförsvarsplaneringen, behovet av att identifiera och möta informationspåverkan, samt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

På webbsidan finns även en kortare film som i huvudsak riktar sig till privatpersoner.