18 statliga myndigheter, bland dem MSB, har fått ett regeringsuppdrag att under 2014 aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering.

I korthet innebär det att jämställdhet inte ska hänvisas till särskilda projekt, utan alla som arbetar på myndigheten ska se till att all verksamhet gynnar såväl kvinnor som män och flickor lika mycket som pojkar.

 

MSB har beslutat göra en pilotstudie av utbildningen Räddningsledare A.
Genusforskaren Ulrika Jansson vid Karlstads universitet, som sedan flera år följer räddningstjänsten, ska granska utbildningen.
– Det ska bli spännande. Det är smart att MSB har valt ut något så konkret som en utbildning. Dessutom är det blivande mellanchefer som går den. Om genusperspektivet kommer in där kan det bidra till en ordentlig förändring på sikt, hoppas Ulrika Jansson.

 

I augusti kommer hon att vara på plats i MSB Revinge för att lyssna och observera under lektioner och övningar. Därutöver ska hon läsa kursplaner och andra dokument samt intervjua lärare, studerande och några räddningschefer.
– Jag vill ta reda på vilka kriterier som styr vem som väljs ut till utbildningen.
Också de som undervisar vid Räddningsledare A på MSB Sandö kommer att involveras i arbetet.

 

Uppdraget är alltså inte att föra in genuskunskap på schemat eller att lära lärarna att säga hen om de blivande eleverna. Uppdraget är att med genusglasögon granska den befintliga utbildningen.
Det finns flera skäl att fokusera på utbildning.
– Utbildning är en av MSBs viktigaste verksamheter. Här avslöjas vi ganska lätt om vi inte har en medveten attityd. Och Räddningsledare A är väl avgränsad, den är bara sex veckor lång, säger Kjell Larsson på MSB.

 

När kursen är avslutad i november ska Ulrika Jansson skriva en analys och ett förslag till åtgärder. Analysen ska sedan ligga till grund för eventuell förändring av MSBs hela verksamhet.
Samtidigt som uppdraget delades ut anslog regeringen också 1,2 miljoner kronor extra till MSB för att genomföra jämställdhetsintegreringen.