Anita Galin– Allt finns klart sedan 1 januari, användarna får första kvartalet på sig att programmera efter sina behov, säger Anita Galin på MSB.

De nationella riktlinjerna, som MSB tagit fram i samarbete med ett antal av de organisationer som använder Rakel, täcker nu hela krishanteringssystemet.

 

Riktlinjerna ska underlätta samverkan mellan organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
– De ger möjlighet att koppla samman Rakel på ett strukturerat sättet som inte var möjligt tidigare, säger Galin.

 

Rakel i ambulansenHur en organisation behöver använda Rakel internt med olika talgrupper, det kan bara organisationen själv avgöra.
Riktlinjerna handlar om hur man kommunicerar säkert och snabbt med andra, själva vitsen med Rakel. Och kanske inte minst hur man vid akuta händelser har rutiner för att snabbt etablera kontakt mellan organisationer som normalt inte har behov att prata med varandra.

 

För programmering av Rakelmobiler bör den enskilda organisationen göra en lednings- och sambandsanalys för att identifiera sina interna och externa samverkansbehov.
Hans Ignell– På lokal nivå har kommunerna ett bra dokument i sin risk- och sårbarhetsanalys. Den är alla skyldiga att ha och den är grunden för att identifiera hur och med vilka kommunen kan behöva samverka med, säger Hans Ignell på MSBs Rakelenhet.

Vad är viktigt att tänka på när man fastställer talgrupper?
– Samverkan bör bygga på statiskt programmerade talgrupper i Rakelmobilerna för att inte vara beroende av en kommunikationscentral. Har man dessutom kompletterat med kontakter i telefonboken säkerställs att man kan kommunicera med varandra även om man tappar kontakt med ledningscentralen, säger Ignell.
– Det är viktigt att se hierarkier, vem har områdesansvar och vem är den givna samverkanspartnern.

 

Den lokala organisationen gör även en kartläggning av vilka talgrupper de ska ingå i på regional nivå. Och på regional nivå identifierar länsstyrelsen behovet av olika talgrupper för olika tillfällen. För nationell nivå finns ett antal talgrupper som ger myndigheter möjligheter att kommunicera sinsemellan.

 

För att göra nätet flexibelt finns ett antal talgrupper, kallade mötesrum, som är öppna för diskussioner mellan alla eller vissa nivåer. Alla som har tillgång till mötesrummet kan lyssna även om de inte är kallade. Vid sekretessbehov mellan mötesdeltagare kan en kommunikationscentral tillfälligt tilldela en så kallad dynamisk talgrupp eller länka ihop deltagarnas respektive egna talgrupper tillfälligt under mötet.

– Det finns cirka 75 kommunikationscentraler i Rakelnätet, majoriteten av dem äger endast rättighet att hantera den egna organisationen. SOS Alarm ska, med stöd av 112-avtalet, vara behjälpliga att reservera de talgrupper som används som nationella samt regionala mötesrum vid olyckor och kriser, säger Ignell.

 

Från Rakelanvändarna finns önskemål att någon organisation utses som nationell trafikledare för att hjälpa till att optimera samverkan när situationen kräver det.
– Det kräver att organisationen har tillgång till alla talgrupper, vilket ingen har i dag.

Många talgrupper i riktlinjerna handlar om samverkan på stabs- och ledningsnivå. För akut operativ verksamhet finns också en mängd fastställda samverkanstalgrupper för lokal, regional och nationell samverkan.
På internationell nivå finns också talgrupper som kan användas av blåljusmyndigheter, dels inom EU och dels specifika inom de nordiska länderna.

De nationella riktlinjerna kommer att förändras i takt med behoven.
– En mindre revidering ska göras varje år, en större vartannat år, säger Anita Galin.